อพท.ประกาศต้านคอรัปชั่น

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต พร้อมนำคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและสำนักงานพื้นที่พิเศษ ร่วมแสดงพลัง “เจตจำนงสุจริต” ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการบริหารงาน รวม 6 ด้าน คือ (1) โปร่งใส (2) พร้อมรับผิด (3 ) ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) วัฒนธรรมสุจริตในองค์กร (5) คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และ(6) การสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ อพท. ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้