เสร็จแล้ว! ‘ทางหลวงฯ’ ขยายถนน 4 เลน ทล. 2050 สาย อ.ตระการพืชผล-อ.เขมราฐ เชื่อมการค้าไทย-สปป.ลาว-จีน โยงโครงข่ายอีสานใต้สู่อาเซียน

ทางหลวงฯขยายถนน 4 เลน ทล. 2050 สาย .ตระการพืชผล.เขมราฐ ระยะทาง 29.5 กม. มูลค่า 987 ล้านเสร็จแล้ว เชื่อมโยงเส้นทางการค้าอาเซียนไทยสปป.ลาวจีน ช่วยเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งอีสานใต้สู่อาเซียน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข2050 สาย .ตระการพืชผล.เขมราฐ ตอน .แสนสบาย.เขมราฐ .อุบลราชธานี ระหว่าง กม.69+000-กม.98+500 รวมระยะทาง 29.5 กิโลเมตร (กม.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการฯ วงเงิน 987.30 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทางหลวงสายดังกล่าว เป็นทางหลวงสายหลัก เริ่มต้นที่ .เมืองอุบลราชธานี สิ้นสุดที่ .เขมราฐ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวและการค้าเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งจะเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมโยงประตูการค้าสู่อาเซียน ได้แก่ สปป.ลาว ไทยและจีน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของภาคอีสานใต้และสินค้าตามแนวชายแดนก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม เพื่อรองรับเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อไป    

โดยในปัจจุบัน ปริมาณการจราจรในเส้นทางดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางดังนั้น ทล. จึงดำเนินก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก แยกทิศทางการจราจร ไปกลับก่อสร้างจุดกลับรถ 19 แห่ง  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 แห่ง (สะพานคู่) และท่อเหลี่ยม 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง