ทช. เปิดเวทีหยั่งเสียงภาค ปชช. ก่อนลุยโครงการติดตั้งกำแพงคอนกรีตหุ้มยางพาราธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง

ทางหลวงชนบทฯเปิดเวทีการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการติดตั้งกำแพงคอนกรีตหุ้มยางพาราธรรมชาติ หวังสร้างความเข้าใจในกระบวนการติดตั้ง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานลดปัญหาอุบัติเหตุ ตั้งเป้าเกิดประโยชน์แก่ ปชช. อย่างแท้จริง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มยางพาราธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) เป็นนโยบายที่สำคัญของกรมทางหลวงชนบท ที่มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง สามารถลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร อาทิ การเลี้ยวหรือการกลับรถทับเส้นเกาะกลางในบริเวณจุดเสี่ยง ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายกรณี มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

อีกทั้ง การขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องในสายทางหลวงชนบทหลายแห่ง ทำให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา คือ อุบัติเหตุโดยเฉพาะถ้าเกิดอุบัติเหตุการประสานงาระหว่างยานพาหนะจะเกิดความรุนแรงมาก ยังไม่นับรวมอุบัติเหตุกรณีเล็กน้อยที่คู่กรณีตกลงกันได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งกำแพงคอนกรีตหุ้มยางพาราธรรมชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยในระยะยาว กรมทางหลวงชนบท จึงได้จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในโครงการติดตั้งกำแพงคอนกรีตหุ้มยางพาราธรรมชาติ โดยเชิญผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นสายทาง เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในระหว่างการดำเนินโครงการฯในเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับในปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการเปิดเวทีการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการติดตั้งกำแพงคอนกรีตหุ้มยางพาราธรรมชาติ มาแล้วหลายพื้นที่ จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่า เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ