บอร์ด BOI ไฟเขียวให้เอกชนร่วมลงทุน ‘ศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม’ 846 ล้าน คาดเปิดให้บริการในปี 68

บอร์ด BOI ไฟเขียวให้เอกชนร่วมลงทุน “ศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม” 846 ล้าน ด้าน “ศักดิ์สยาม” สั่ง “ขนส่งทางบกฯ” เร่งดำเนินการตามแผน คาดประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน เม.ย.นี้ ลงนามสัญญาช่วงปลายปี 64 แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 68 ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์-รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ด BOI) โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมบอร์ด BOI มีมติอนุมัติในหลักการให้การส่งเสริมแก่เอกชนที่จะร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ใน 3 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ (ICD) 2.กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย (DC) และ 3.กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า ซึ่งเอกชนที่จะเข้าร่วมทุนกับกรมการขนส่งทางบกในรูปแบบ Public Private Partnership (PPP) ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

โดยมีสิทธิ์ที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเงื่อนไขของแต่ละกิจการตามที่ BOI กำหนด อาทิ การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และการได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยพื้นที่โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เอกชนมีสิทธิที่จะขอรับการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมสูงสุดถึง 13 ปี ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เอกชนมีความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนภายในโครงการมากยิ่งขึ้น โดยกรมการขนส่งทางบกจะได้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ไว้ในประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้เน้นย้ำให้กรมการขนส่งทางบก เร่งรัดดำเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นไปตามแผนและดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน โดยปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างกระบวนการเวนคืนที่ดิน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564

ในส่วนของกระบวนการ PPP คาดการณ์ว่า จะสามารถออกประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้ใน เม.ย. 2564 และลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ในช่วงปลายปี 2564 ก่อนเริ่มกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งมีวงเงินลงทุนกว่า 846 ล้านบาทต่อไป ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี และมีแผนเปิดให้บริการในปี 2568 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งช่วยอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม จัดเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ตั้งอยู่ที่ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่กว่า 121 ไร่ ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศบนเส้นทางสาย R12 เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้ ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)

ขณะเดียวกัน ยังรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ระหว่างทางถนนกับทางราง ผ่านแนวการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล