ทช. อัดงบ 1,800 ล้าน สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี 2 ตอน กว่า 25 กม. แก้ปัญหาจราจรหนาแน่นในตัวเมือง

ทางหลวงชนบทฯอัดงบ 1,800 ล้าน เตรียมสร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี 2 ตอน รวมระยะทางกว่า 25 กม. หวังแก้ปัญหาจราจรหนาแน่นในตัวเมือง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการขนส่งสู่อินโดจีน คาดสตาร์ทตอกเข็มช่วงกลางปี 64

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452-สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ตอน ใช้งบประมาณตอนละ 900 ล้านบาท หรือรวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท โดยเป็นงบผูกพันปี 2564-2566 ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการออกแบบ ประมาณราคา และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมประกวดราคา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง และเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี 2564

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452-สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณแยกทางหลวงชนบทสายปจ.4025 ใกล้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ถึง กม.ที่ 7+200 แยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 ตำบลบางเดชะ ระยะทางรวม 7.200 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และบริเวณทางแยกก่อสร้างเป็น ขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำในเขตชุมชน ก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง และสะพานขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 900 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564-2566

ในส่วนตอนที่ 2 ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 7+200 ถึง อำเภอบ้านสร้าง กม.ที่ 25+656 ระยะทาง 18.456 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และบริเวณทางแยกก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน ก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง และสะพานขนาดเล็ก จำนวน 4 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 900 ล้านบาทเป็นงบผูกพันปี 2564-2566

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3452-สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณตัวเมือง หลีกเลี่ยงการจราจร ผ่านตัวเมืองปราจีนบุรี รองรับการขนส่งระหว่างจังหวัดสู่เส้นทางอินโดจีน ประเทศกัมพูชาเนื่องจากปัจจุบันการขนส่งจาก อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปสู่อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอประจันตคาม ต้องขนส่งผ่านตัวเมือง และโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นเส้นทางการจราจรที่คับแคบและคับคั่ง ทําให้การจราจร ติดขัดและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

อีกทั้งเป็นเหตุให้อาคารอนุรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโบราณสถานเกิดการทรุดตัวแตกร้าวทุกๆปี จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ ให้ ทช.สนับสนุนการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อทดแทนเส้นทางเดิมที่ต้องผ่านตัวเมือง ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รองรับปริมาณการจราจร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขนส่ง การท่องเที่ยว และรองรับการขยายตัวของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม