กบร. ถกมาตรการบรรเทาผลกระทบสายการบินช่วง ‘โควิด-19‘ ระยะที่ 3 พร้อมประเมินสถานการณ์รายไตรมาส

กบร. ถกมาตรการบรรเทาผลกระทบสายการบินช่วง “โควิด-19” ระยะที่ 3 ประเมินสถานการณ์รายไตรมาส ด้าน “ศักดิ์สยาม” สั่ง กพท. รวมข้อมูลขยายเวลาชำระหนี้ค่าธรรมเนียมเข้า-ออกประเทศจาก 15 วันเป็น 90 วัน ก่อนเสนอ ครม.เคาะไฟเขียว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกรรมการการบินพลเรือนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 1/2564 วันนี้ (21 ม.ค. 2564) ว่า ที่ประชุม กบร. ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ความเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะที่ 3 โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสแรกของปี 2564 (ม.ค.-มี.ค. 2564) ทั้งนี้ ให้มีการประเมินสถานการณ์โควิด-19 เป็นรายไตรมาส

ขณะเดียวกัน หากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ ก็ให้ใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบให้แก่สายการบินต่อไปเป็นรายไตรมาส โดยมาตรการดังกล่าว ได้แก่ มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2.ทอท. และ ทย. ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ให้แก่สายการบินที่ทำการหยุดให้บริการชั่วคราว

3.ทอท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ลงอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ 4.บวท. ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service Charge) ลงในอัตรา 50% สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และลดลงในอัตรา 20% สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ในส่วนของมาตรการทางการเงิน ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ (Credit Terms) ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ จาก 15 วันเป็น 90 วัน นอกจากนั้น กบร. สั่งการให้ กพท. รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของ ทย. และ บวท. ต่อไป

นายศักด์สยาม กล่าวต่ออีกว่า คณะกรรมการ กบร. ยังได้สั่งการให้ กพท. พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าอากาศยานของผู้ขออนุญาตประกอบการการบินพลเรือนมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และมาตรฐานสากลของ ICAO FAA หรือ EASA โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และนำเสนอ กบร. พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการ กบร.ให้ความเห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) ซึ่งคณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับได้พิจารณาแล้วโดยให้กรรมการการบินพลเรือน (นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ) ช่วยพิจารณาทบทวนเงื่อนไขให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย โดยถือว่า กบร. ได้เห็นชอบในการปรับปรุงเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขมาตรฐานต่อไป