‘ทางหลวงฯ’ ลุยสร้างเกาะกลาง-ขยายไหล่ทาง ‘ทางหลวง 108’ ตอนปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระยะทาง 1.45 กม. คาดแล้วเสร็จ ก.ค.นี้

“ทางหลวงฯ” เทงบ 50 ล้าน สร้างเกาะกลางถนน-ขยายไหล่ทาง “ทางหลวง 108” ตอนปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระยะทาง 1.45 กม. เชื่อมเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง-หนุนการท่องเที่ยว คาดตอกเข็ม ก.พ.นี้ แล้วเสร็จ ก.ค.64

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.60+780-กม.62+300 ระยะทาง 1.45 กิโลเมตร (กม.) พื้นที่ตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดว่าการก่อสร้างปรับปรุงดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างใน ก.พ. 2564 ใช้ระยะเวลา 180 วัน หรือแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2564

สำหรับทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง เป็นเส้นทางหลักที่สำคัญระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นเส้นทางสายหลักในการคมนาคมขนส่ง ทั้งด้านการเกษตร และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันเริ่มมีความคับแคบ เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับไม่มีอุปกรณ์กั้นแบ่งทิศทางจราจร ทำให้มีการตัดกระแสจราจรกันไปมา ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น สภาพผิวทางปัจจุบันเป็นพื้นผิวแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร เขตทางกว้างข้างละ 20 เมตร มีปริมาณจราจรอยู่ที่ 9,253 คัน/วัน และมีสัดส่วนรถบรรทุกอยู่ที่ 1,804 คัน/วัน แต่ไม่มีเกาะกลางทางหลวง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงเส้นทางสายดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำการก่อสร้างเกาะกลางและทำการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเพิ่มความกว้างไหล่ทางจากเดิมข้างละ 50 ซม. เป็นข้างละ 3 เมตร มีเกาะกลางแบบยกกว้าง 5.1 เมตร ระบบระบายน้ำสองข้างทาง มีจุดกลับรถจำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยจากการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ปรากฏว่า เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ทันการณ์ และทั่วถึง รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและทำให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดของโครงการก่อสร้างฯเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โทร. 0 5327 8700 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)