กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากการทำงาน หากลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

หากลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บจากการทำงาน

1.ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงาน ด้านอาชีพไม่เกิน  24,000 บาท

2.ค่าใช้จ่ายกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานด้านการแพทย์
– กายภาพบำบัดไม่เกินวันละ  200 บาท
– กิจกรรมบำบัด ไม่เกินวันละ 100 บาท รวมแล้วไม่เกิน  24,000 บาท

3.ค่าใช้จ่ายกระบวนการบำบัดรักษาและผ่าตัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานไม่เกิน  180,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมแล้วไม่เกิน 160,000 บาท

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง  เพิ่มเป็นไม่เกิน 180,000 บาท  จากเดิมไม่เกิน 150,000 บาท

ในกรณีลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน  เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคม  ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและ การผ่าตัดจเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน หากเกินกว่า อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

โดยให้คณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา  คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นชอบลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจาการทำงาน หรือเป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพสามารถเข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคมทั้ง 5 แห่ง