วิ่งฉิว! ทางหลวงหมายเลข 24 ‘สายแยกบ้านจาน-เดชอุดม’ ขยาย 4 เลนตลอดเส้นทาง 43 กม. เสริมศักยภาพคมนาคมขนส่งอีสานใต้

“ทางหลวงฯ” เทงบ 600 ล้าน ขยายถนน 4 ช่องจราจร ทล.24 สายแยกบ้านจาน-อ.เดชอุดม ระยะทาง 22.93 กม. วิ่งฉิวตลอดเส้นทาง 43 กม. เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งอีสานใต้-ด่านพรมแดนช่องเม็ก ส่งเสริมการค้าไทย-อินโดจีน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบ้านจาน-อ.เดชอุดม ตอน 2 ระยะทาง 22.93 กิโลเมตร (กม.) พื้นที่ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าว ถือเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักสู่อีสานใต้เชื่อมต่อเส้นทางการค้าภูมิภาคอินโดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับทางหลวงหมายเลข 24 สายแยกบ้านจาน- อ.เดชอุดม แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน แต่เดิมเป็นทางลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร เนื่องจากมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น กรมทางหลวงจึงได้บูรณะปรับปรุงตลอดมา โดยก่อนหน้านี้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ตอนที่ 1 ระยะทาง 21.53 กม. แล้วเสร็จ และปัจจุบันได้ดำเนินการขยายทางหลวงสายนี้ในช่วงตอนที่ 2 ระหว่าง กม.352+310-กม.364+760 และ กม.364+498-กม.374+860 เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร)

โดยเป็นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร มีเกาะกลางแบบร่อง จุดกลับรถจำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษจำนวน 5 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 5 แห่ง พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองจำนวน 2 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ใช้งบประมาณ วงเงิน 600,774,900 บาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของอีสานใต้ ผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชียอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ