ทช. ทุ่มงบ 41 ล้าน พร้อมเปิดใช้สะพานข้ามลำน้ำยาม (สะพานสายสัมพันธ์ขัวก่าย-ศรีวิชัย) เชื่อม 2 ตำบล เอาใจชาวสกลนคร-ร่นระยะเวลาการเดินทาง

“ทางหลวงชนบทฯ” เปิดใช้สะพานข้ามลำน้ำยาม (สะพานสายสัมพันธ์ขัวก่าย-ศรีวิชัย) เชื่อมสองตำบล พัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวสกลนคร พร้อมช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 41.92 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำยาม (สะพานสายสัมพันธ์ขัวก่าย-ศรีวิชัย) ตำบลขัวก่าย, ศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ล่าสุดเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่ายได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อทดแทนสะพานไม้เดิมที่ทรุดโทรมและมีความกว้างเพียง 2.50 เมตร รถยนต์ไม่สามารถข้ามผ่านได้ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีความยากลำบากในการสัญจร

ทั้งนี้ ในปี 2562 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 5 กิโลเมตร สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่จะเชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาความเป็นอยู่การให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้คนในพื้นที่

สำหรับสะพานข้ามลำน้ำยาม (สะพานสายสัมพันธ์ขัวก่าย-ศรีวิชัย) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณ หมู่ 4 และ หมู่ 11 บ้านขาม ตำบลขัวก่าย เชื่อมกับ หมู่ 3 บ้านแก้ง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (จุดสิ้นสุดโครงการ) ก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ไม่มีทางเท้า และก่อสร้างถนนเชิงลาดแอสฟัลติกคอนกรีตทั้งสองด้าน พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า โดยในปัจจุบันสะพานดังกล่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว