‘ขนส่งฯ’ ประสาน ผบ.ตร. ขอผ่อนผันใบขับขี่หมดอายุไม่โดนจับ ถึง 31 มี.ค. 64 เข้มสกัดโควิด-19

ขนส่งฯร่อนหนังสือถึง ผบ.ตร. ขอผ่อนผันบังคับใช้กฎฯ ใบขับขี่หมดอายุ ไม่มีความผิดถึงวันที่ 31 มี.. 64 หลังขบ.งดให้บริการต่อใบอนุญาต 2-17 ..นี้ หวังคุมเข้มสกัดโควิด-19

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรงงคมนาคม เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ขึ้น ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และจังหวัดใกล้เคียงประกอบกับ กทม.ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 .. 2564 ข้อ 1.25 ให้ปิดสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 2-17 .. 2564 นั้น

ทั้งนี้ ล่าสุด นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ทำหนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ไว้เป็นการชั่วคราว เรียนถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 4 .. 2564 โดยมีใจความว่า

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 2 มี.. 2563 และได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว (คราวที่ 8) ไปจนถึงวันที่ 15 .. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แถลงสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด– 19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศงดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่ด้วยการขนส่งทางบก ที่มีการอบรมและทดสอบ ที่ทำการสำนักงานทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 4 .. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

กรมการขนส่งทางบก ขอเรียนว่า การงดบริการด้านใบอนุญาตขับรถเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว และส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน จึงเป็นเหตุจำเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน และมิใช่ความผิดของผู้ด้รับใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ หรือครบอายุระหว่างการงดการให้บริการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก จึงขอความกรุณาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้โปรดมีข้อสั่งการให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่ด้วยรถยนต์และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกจนถึงวันที่ 31 มี. 2564

รายงานข่าวจาก ขบ. ระบุว่า ก่อนหน้านี้ ขบ. ได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคฯ สอดคล้องกับมาตรการของ กทม. ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.งดการอบรมและทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ทุกชนิด 2.งดการต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้าอบรมในสำนักงานทุกประเภท โดยสามารถดำเนินการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com หรือมีผลผ่านการอบรมของโรงเรียนสอนขับรถ3.งดการออกหน่วยเคลื่อนที่ที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน และศูนย์บริการร่วม

4.งดการจัดฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก 5.ให้เฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์ ในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและรายงานเป็นระยะๆ และ 6.งดการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถในเขต กทม. ตั้งแต่วันที่ 2-17 .. 2564 ถ้ามีประกาศขยายเวลาหรือผ่อนคลายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ กทม. กำหนด  สำหรับโรงเรียนสอนขับรถที่ในเขตจังหวัดอื่นให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด