สนพ.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ที่ จ.ขอนแก่น

วันนี้ (ธ.ค.61) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดย สนพ. ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่ หรือ Public  Hearing ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้น ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชน เข้าร่วมเวทีครั้งนี้กว่า 300 คน

รองผอ.สนพ. กล่าวว่า ร่างแผน PDP ฉบับใหม่มีประเด็นสำคัญที่แตกต่างจากแผน PDP ฉบับที่ผ่านมาคือ ระยะเวลาช่วงปลายแผนจะสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2580 จากเดิมปี 2579 นอกจากนี้ การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าร่างแผน PDP ฉบับใหม่ได้มีการคำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Isolated Power Supply : IPS) รวมถึงการพิจารณาถึงความสมดุลของระบบไฟฟ้าตามรายภาครวมอยู่ด้วย

สำหรับหลักการสำคัญในการจัดทำร่างแผน PDP จะให้ความสำคัญ ด้านคือ 1.ด้านความมั่นคง (Security) สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 2.ด้านราคา(Economy) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น และ 3.ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเอง (Prosumer) ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ การเดินสายรับฟังความคิดเห็นได้ดำเนินการมาแล้วในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ และครั้งนี้เป็นเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โดยกระทรวงพลังงานจะเดินสายต่อเนื่องไปยังภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออก ที่ จ.ชลบุรี หลังจากนั้นจะมีเวทีสรุปความเห็นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ และผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ สนพ. จะรวบรวมเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่ และจะสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป