‘พาณิชย์’ ผนึกแนวร่วมจัดทัพผลักดันสินค้านมบุกต่างประเทศ รับมือการเปิดเสรีการค้า

กระทรวงพาณิชย์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “จัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA” ระหว่าง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมอาหาร ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย และศูนย์ให้คำปรึกษาเเละพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจเเห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม และใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้า โดยเชื่อมโยงการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดต่างประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ที่จะบูรณาการการทำงานของ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับมือการค้าเสรีจากความตกลง FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ โดยทั้งสองประเทศได้เปิดตลาดโดยยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากไทยทุกรายการเป็นร้อยละ 0 แล้ว ตั้งแต่ปี 2558

ในขณะที่ไทยขอเวลาปรับตัวในสินค้าบางรายการที่ไทยยังไม่ลดภาษีเป็นศูนย์ ซึ่งรวมถึงสินค้าหางนม (เวย์) เนย ไขมันเนย เนยแข็ง และนมผงที่มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 ที่จะลดภาษีเหลือศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 และสินค้านมและครีมเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง นมผงขาดมันเนย จะลดภาษีลงเหลือศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2568 จึงได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมโคนมของไทย ให้สามารถรับมือการเปิดตลาดที่จะเกิดขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกรโคนม เป็นต้น ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตสินค้านมและผลิตภัณฑ์ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้านมและผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิตแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการที่ประเทศคู่ค้าซึ่งไทยทำความตกลงทางการค้าเสรีเปิดตลาดลดภาษีสินค้านมและผลิตภัณฑ์ให้ไทยแล้ว เช่น จีน และอาเซียน เป็นต้น

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เริ่มดำเนินการ คือ โครงการ จับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA” ซึ่งมีการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทย เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าโดยใช้นวัตกรรม พร้อมทั้งหาช่องทางขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้กับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รวมทั้งพาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 12 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีศักยภาพและความพร้อมออกสู่ตลาดต่างประเทศไป เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Cafeex 2018 – Cafe Expo Shanghai 2018 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค.61 พร้อมทั้งเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนและห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นของจีนด้วย

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมโคนมมีความสำคัญอย่างมากต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย ในปี 2560 ไทยส่งออกนมและผลิตภัณฑ์เป็นมูลค่า 405.74 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปยังตลาดอาเซียน เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว และเมียนมา