‘สถาบันยานยนต์’ MOU ‘KCL’ หนุนงานด้านการทดสอบ วิจัยพัฒนายานยนต์ และแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า  

สถาบันยานยนต์ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ด้านการทดสอบ วิจัยพัฒนายานยนต์ และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ Korea Conformity Laboratories (KCL) ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านระบบ Video Conference ทางไกล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด-19 ณ สถาบันยานยนต์ สำนักงานกล้วยน้ำไท

โดยนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และ Mr. KAPSEOK YOON President of Korea Conformity Laboratories (KCL) Korea Conformity Laboratories (KCL) เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการทดสอบ วิจัยพัฒนายานยนต์ และแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า อาทิ ความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า  และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มี ความพร้อมในการปฏิบัติงานในศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และการดำเนินโครงการการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ร่วมกันระหว่างประเทศในด้านยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯส่งเสริมห้องปฏิบัติการทดสอบในด้านแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยในเป็นที่ยอมรับ รวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต

KCL เป็นหน่วยงาน Technical Service ของประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งในปี 2010 มีภารกิจให้บริการทดสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ และการวิจัยพัฒนา ในสาขาต่างๆ เช่น ด้านวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์งานโยธา ด้านวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ด้านโลจิสติกส์และสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และส่งเสริมสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบัน KCL มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และมีสาขาทั่วประเทศอีก 31 สาขา

นายพิสิฐ กล่าวว่า พิธีลงนามในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายในการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านการทดสอบ การประเมินผลการรับรอง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Vehicle Technology) และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Battery Technology) ซึ่งเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและทักษะทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ สถาบันยานยนต์ และ KCL เห็นพ้องต้องกันในการที่แบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลระหว่างกัน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ร่วมกัน และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์”

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ยังไม่มีบทสรุปในการป้องกันและการรักษา แต่ก็มิได้ทำให้สถาบันยานยนต์หยุดเดินหน้าพัฒนาภารกิจในการสร้างเสริมศักยภาพศูนย์ทดสอบยานยนต์ รวมถึง
ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อการเป็น “สถาบันแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้าน Mobility ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตสู่สังคม” ต่อไปในอนาคต