BGRIM ปลื้มคว้า 5 รางวัลระดับเอเชีย The Asian Excellence Awards 2020

BGRIM ปลื้มคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมระดับสากล The Asian Excellence Awards 2020 นำทีมโดยปรียนาถ สุนทรวาทะ ได้รับรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านพลังงานของเอเชียควบคู่กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จากการที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับ 5 รางวัล The 10th Asian Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลชั้นนำของเอเชีย อันเป็นรางวัลที่สนับสนุนและให้เกียรติแก่องค์กรที่มีการบริการจัดการด้านธรรมมาภิบาลที่ดีเยี่ยมในระดับภูมิภาค ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ บี.กริม เพาเวอร์ ในดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี Empowering the World Compassionately” ตามแนวทางของ บี.กริม กว่า 142 ปี ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’

โดย 5 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ประกอบด้วย 1. รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO): นางปรียนาถ สุนทรวาทะ 2. รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO): นายนพเดช กรรณสูต 3. รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best CSR Company) ซึ่งสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี 4. รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company) และ 5. รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional): นางศลยา ณ สงขลา

ทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards มีการพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพิจารณามอบให้กับองค์กรที่มี       ธรรมาภิบาลที่ดี มีแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และมีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม ในส่วนของรางวัลประเภทบุคคลนั้น เป็นการพิจารณามอบให้ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่ดีเยี่ยมในระดับสากล