‘พาณิชย์’ เปิดฉากเป็นประธานอาเซียนทันทีหลังรับไม้ต่อจากสิงคโปร์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดฉากจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.61 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ หลังจากไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 33 เมื่อกลางเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจครั้งแรกของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 โดยเป็นการประชุม Retreat หรือการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะเน้นการหารือแผนการทำงานของอาเซียนในปี 2562

โดยไทยจะนำเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้อาเซียนร่วมกันผลักดันและดำเนินการให้สำเร็จในปี 2562 ภายใต้แนวคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน(Advancing Partnershipfor Sustainability)” ที่นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ประกาศไว้ในระหว่างพิธีรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ในการประชุมผู้นำอาเซียนที่ผ่านมา

โดยมีประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะผลักดัน 12 ประเด็น ภายใต้ ด้านหลัก ได้แก่ (1)รองรับอนาคต (Future-Orientation) เช่น การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (2) ความเชื่อมโยง (Enhanced-Connectivity) เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้ครบทั้งอาเซียน 10 ประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการเร่งสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซป ให้ได้ในปี 2562 ตามที่ผู้นำอาร์เซปได้ มอบหมายไว้ และ (3) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) เช่น การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน การประมงที่ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ก็จะนำไปปรับปรุงเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบ และประกาศเป็นประเด็นที่เสาเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมผลักดันให้ประสบความสำเร็จในปี 2562 ต่อไป

นางอรมน เสริมว่า หลังจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจที่กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น

ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน 85,127 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.7 โดยอาเซียนยังครองตำแหน่งเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนการค้ามากถึงร้อยละ22.6 รองลงมาเป็นประเทศจีน (ร้อยละ 15.7) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 11.8) โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในช่วง เดือนแรก ของปี 2561 มูลค่า 51,036.9 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 34,090.4 ล้านเหรียญสหรัฐ