ทิพยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิธรรมดีปลูกป่า น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และมูลนิธิไทยใสสะอาด ประธานมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูกว่า 40 คน

ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยร่วมปลูกต้นยางนา ต้นพะยูน จำนวน 199 ต้น ประกอบด้วยการปลูกไม้ 3 ประเภท ได้แก่ ไม้ใช้สอยโตเร็ว ไม้เศรษฐกิจ และไม้กินได้ ซึ่งการปลูกพืชที่หลากหลายดังกล่าวจะให้ประโยชน์ 4 ประการ คือ 1) มีไม้ไว้ใช้ทำสิ่งของต่างๆ ในครัวเรือนและเป็นเชื้อเพลิง 2) สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือน ลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำและไม่แน่นอน 3) นำมาเป็นอาหารและยาสมุนไพร 4) ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างสมดุลของระบบนิเวศ

เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี