เอเอ็มอาร์ เอเซีย จับมือ แม่โจ้ ร่วมพัฒนา Smart Farming สร้างภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่า บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรมระบบมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เราเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรมสำหรับหน่วยราชการและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย ทั้งด้านระบบขนส่งทางรางและระบบรถไฟฟ้า เช่น โครงการออกแบบติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว สายสีชมพู สายสีเหลือง และสายสีทอง ด้านระบบไฟฟ้าสื่อสารและระบบเตือนภัย สำหรับเมืองอัจฉริยะ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยราชการ และเอกชนขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร การปิโตรเลียม การไฟฟ้าและกรมชลประทาน และด้านระบบ IT และ IOT Solution เพื่อตอบสนองการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับหน่วยราชการ สถาบันการเงิน และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ มากกว่า 200 แห่ง

นายวิวัฒน์ ระบุว่าการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ภาคการเกษตรและสังคมดิจิตอลหรือที่เกี่ยวข้อง ทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ จะให้ความร่วมมือด้านข้อมูลทางวิชาการระบบการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ Smart Farming ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานของประเทศ จึงได้ตกลงร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ โดยจะสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะช่วยในการพัฒนาระบบ Smart Farming ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี บุคลากรและความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อยกระดับระบบ Smart Farming ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และต่อยอดเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป

นายวิวัฒน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ร่วมกันวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม Precision Farming และ Smart Farming ตลอดจนความร่วมมือในการสนับสนุนเครือข่ายกำลังคนร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมและการเรียนการสอนของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อการทำการวิจัยการพัฒนาโครงการต่าง ๆร่วมกันเพื่อสร้างเป็นรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป และยังเป็นการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“เราจะร่วมกันศึกษา Smart Kids Code to Farm ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตมาใช้ในกระบวนการเกษตรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ทรัพยากรทางวิทยาการร่วมกัน และส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ให้แก่ภาคการเกษตรและสังคมดิจิตอล และร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน”