‘ดาว’ผนึกพันธมิตรยกระดับSME ไทยเปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม4.0

โครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ประกาศความร่วมมือยกระดับ SME ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง เปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 ครั้งแรกในประเทศไทย เผยแพร่ฟรีเพื่อเป็นทางลัดให้ธุรกิจ SMEs ได้ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดตัวการรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก (Zero Plastic Waste for Production Process) เป็นครั้งแรก มุ่งเป้าส่งเสริมศักยภาพ SMEs ไทย ยกระดับความปลอดภัย รวมทั้งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยะพลาสติก

กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความร่วมมือสนับสนุน SMEs ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีสองหน่วยงานใหม่ ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการ

ในวันนี้ ได้มีการเปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 โดยมีเนื้อหาด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ปฏิบัติได้จริง มีตัวอย่างขั้นตอนและโรงงานที่ติดตั้งแล้ว รวมทั้งแบบประเมินศักยภาพเพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบันของโรงงานซึ่งสามารถส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจให้คะแนนได้ฟรี ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับแรก ได้แล้ววันนี้ที่ https://m.facebook.com/dow.dcsi ทั้งนี้ในปีถัดไปจะมีการปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มเติมตัวอย่างจริงจากบริษัทที่เข้าร่วมรับคำปรึกษาเชิงลึกจากโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนในปีนี้เพื่อให้เนื้อหามีการอัพเดทใหม่อย่างต่อเนื่อง
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการแนะนำระบบการรับรองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก Zero Plastic Waste ซึ่งจะตรวจประเมินและรับรองโรงงานที่สามารถลดขยะพลาสติกจากกระบวนการผลิต โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินจะขึ้นกับพัฒนาการและผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยจะเริ่มจากบริษัท SMEs ที่เข้าร่วมในโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนในปี 2563 ก่อนเป็นกลุ่มแรก

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยให้ความเห็นว่า “นวัตกรรม และ ความยั่งยืน คือคำตอบที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาวโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้ SMEs ไทย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมของไทย ให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ซึ่งสามารถตรวจวัดและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเดิมซึ่งในอดีตไม่สามารถทำงานประสานกันได้ให้ผสานความสามารถกันได้ จนเกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ลดความสูญเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะที่เกิดขึ้น และ เพิ่มความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของดาวที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนแม่บทเพื่อความยั่งยืน และตั้งเป้าหยุดขยะและโลกร้อน”

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG Model ขับเคลื่อน ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เปิดตัว “คู่มืออุตสาหกรรม 4.0” ออนไลน์ครั้งแรก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน พร้อมทั้งสามารถทำแบบประเมินตนเองเพื่อทราบว่าขณะนี้องค์กรอยู่ในระยะใดในอุตสาหกรรม 1.0 ถึง 4.0 เพื่อการวางแผนการพัฒนาศักยภาพองค์กรได้เป็นการเฉพาะตัว

สำหรับหัวใจสำคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการปรับใช้เทคโนโลยีลดความสูญเสียในภาคการผลิต การคำนวณและการจัดการการผลิตที่ดี ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างกำลังใจในการทำงาน ความรักความผูกพันต่อองค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิต และ การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการปล่อยสารเคมี การใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะ และการลดใช้พลาสติก ปัจจุบัน โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้มากกว่า 1.5 ล้านกิโลคาร์บอน หรือ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แรงงานและชุมชนรอบโรงงาน 40 แห่งในโครงการ ถึงเกือบ 1 ล้านคน”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวเสริมว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่จะมีการนำระบบการรับรอง Zero Plastic Waste มาสนับสนุนให้ใช้กับ SMEs อย่างจริงจัง โดยจะสอดแทรกเป็นหนึ่งในเนื้อหาของการให้คำปรึกษาเชิงลึกในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างต้นแบบให้ SMEs รายอื่นๆ ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก และ ไม่เพียงเป็นไปเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้การรับรองนี้ขยายออกไปในหมู่ SME มากขึ้น และ กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในที่สุด การสร้างระบบการรับรองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก ร่วมกับการผลักดันให้ SMEs เข้าสู่ 4.0 ในคราวเดียวกัน จะเป็นการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้แข่งขันได้อย่างรวดเร็ว”

ในปีนี้โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เปิดรับสมัคร 20 SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับการตรวจประเมินและสิทธิพิเศษมากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สถาบันพลาสติก โทร 02 391 5340-43 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 โดยเป็นหนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” หรือ Big Brothers ซึ่งจะช่วยยกระดับ SMEs ไทย ขับเคลื่อนฟันเฟืองทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ อีกทั้งช่วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับแรงงาน และ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมทั้งนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม