ทล. เชิญชมนิทรรศการผลงานออกแบบโปรเจ็กต์ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิด 10-11 ก.ย.นี้ @กรมทางหลวง พระราม 6

“ทางหลวงฯ” (ทล.) เชิญชมนิทรรศการผลงานออกแบบภายใต้แนวคิด “พัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อประสิทธิภาพการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน” 10-11 ก.ย.นี้ เวลา 10.00-16.00 น. หวังเผยแพร่แลกเปลี่ยนแนวความคิดการออกแบบโปรเจ็กต์ต่างๆ

นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ สำนักสำรวจและออกแบบได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด ซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดที่ได้จะพัฒนาทางแยกต่าง เพื่อแก้ปัญหาจราจรในบริเวณจุดตัดเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเดิม แก้ปัญหาจราจร เพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร

นอกจากนี้ ยังเป็นแนวคิดที่จะขยายโครงข่ายพัฒนาทางเลี่ยงเมืองแบ่งเบาปริมาณการจราจรทางหลวงสายหลัก แนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการเดินทางสู่ภูมิภาคด้วยทางมอเตอร์เวย์ และแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ สำรวจสภาพภูมิประเทศ สำรวจทางธรณี ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง

สำหรับนิทรรศการที่จัดแสดงประกอบไปด้วยบูทโครงการสำคัญๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทางเลี่ยงเมืองและทางตัดใหม่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทางหลวงเชื่อมระหว่างประเทศ งานสำรวจภูมิประเทศ สำรวจธรณีวิทยา สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม โมเดลกรมทางหลวงใหม่ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมทั้งได้เชิญชวนบุคลากรทางด้านการออกแบบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิด สะท้อนถึงผลตอบรับของประชาชนในพื้นที่

อีกทั้ง ยังรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อยอดในการออกแบบในอนาคตให้สอดคล้องกันจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ เพื่อก่อสร้างได้จริง โดยผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ โดยการจัดงานอยู่ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ถนนพระรามหก กรมทางหลวง