‘Logistics SPU’ มุ่งพัฒนาหลักสูตรเกมมิฟิเคชั่นออนไลน์ เปิดวิชาเรียนผ่านเกม กระตุ้นการเรียนรู้

“Logistics” ม.ศรีปทุม ปรับแผนการเรียนใหม่ สอดรับวิถี New Normal พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากตำราสู่รูปแบบเกมมิฟิเคชั่นออนไลน์ภายใต้ชื่อ “The Connectivity of Gamification (COG) ตอน “กำเนิด Plant Planet” ” โดยใช้ทักษะความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการฝ่าด่านการเรียนรู้ พร้อมเปิดแผนการเรียนใหม่เอาใจพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์และกลุ่มธุรกิจ Last Mile Delivery สู่การเรียนแบบ 2 ปริญญา ตอบรับกระแส E-Commerce ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน College of Logistics and Supply Chain (LSC)  และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า หลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขึ้น ทำให้อาจารย์ในสถาบันการศึกษามีการปรับตัวกันอย่างเข้มข้น ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้มีการจัดอบรมให้กับอาจารย์ถึงรูปแบบการเรียน การสอนแนวทางใหม่ ที่มุ่งเน้นสื่อออนไลน์ที่น่าสนใจ เช่น วีดีโอการ์ตูนเอนิเมชั่น คลิปสัมภาษณ์กูรู เป็นต้น

ล่าสุด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ได้เปิดตัวรายวิชาเกมโลจิสติกส์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชั่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้ชื่อ The Connectivity of Gamification (COG) ตอน “กำเนิด Plant Planet”  ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านจะสวมบทบาทเป็น เอเลี่ยนบอส มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละด่าน ในขณะที่นักศึกษารับบทบาทเป็น นักสำรวจอวกาศ ต้องทำภารกิจ (Mission) แต่ละด่านให้สำเร็จ จึงจะได้รับรางวัล (Rewards) ในรูปแบบต่างๆ โดยในแต่ละด่านต้องใช้ทักษะและความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มาพิชิต มีทั้งหมด 15 ด่านการเรียนรู้ กำหนดระยะเวลา 15 สัปดาห์ ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติภารกิจก็จะมีทั้งตัวช่วยและตัวอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลา สำหรับรายวิชาดังกล่าวนี้  ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สอดรับการยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และรับกับการเรียนการสอนรูปแบบ New Normal ซึ่งเป็นการเรียนแนวใหม่ของนักศึกษาในปี 2563 ซึ่งนักศึกษาให้การตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับนักศึกษาในชั้นเรียนอื่นๆ ทางวิทยาลัยฯ ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Super E-Learning ไว้ล่วงหน้าแล้ว ทำให้ช่วงที่มหาวิทยาลัยต้องปิดนั้นมิได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนมากเท่าใดนัก เพราะมหาวิทยาลัยได้เตรียมรองรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มระบบ (Fully Online) ซึ่งในช่วงแรกๆ  อาจารย์ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมการใช้ระบบต่างๆ เช่น Zoom, Goggle Meet, Microsoft Teams พร้อมกับให้มีการปรับเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับการจัดทำสื่อออนไลน์อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา เพื่อรองรับอาชีพใหม่ที่กำลังเป็นดาวรุ่งหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้ธุรกิจ E-Commerce และ Last mile delivery  เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงนำองค์ความรู้ทั้ง 2 ศาสตร์ ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมกับ การตลาดดิจิทัล มาเรียนควบคู่กัน เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตรองรับธุรกิจออนไลน์ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Last mile delivery ที่ต้องมีองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำสื่อดิจิทัลมาร์เกตติ้ง การจัดการสินค้าคงคลัง และการขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระยะเวลาเรียน 3ปี ถึง 3 ปีครึ่งเท่านั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  กล่าวต่อว่า ด้านหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนั้น ได้ปรับการเรียนการสอนโดยเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การจัดรายการ SPU SUPPLY CHAIN ROUNDTABLE  ซึ่งเป็นการนำวิทยากรในแวดวงอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์ผู้ดำเนินรายการคอยสรุปเนื้อหา และคอยสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมรายการซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการ นักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ฟังและวิทยากร ซึ่งรายการดังกล่าวเริ่มจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และยังคงดำเนินรายการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 16 แล้ว โดยรายการ SPU SUPPLY CHAIN ROUNDTABLE  จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 18:00-19:30 น. ทุกสัปดาห์ ผ่านช่องทาง Zoom