กสิกรไทย มอบถุงยังชีพ “โครงการปิ่นโตเขียว” ช่วยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

นางสาวนุชสรัญ พลวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารนำถุงยังชีพในครงการปิ่นโตเขียว จำนวน 500 ชุด ประกอบไปด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และหน้ากากผ้า ส่งมอบให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในชุมชนเขต ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งจากการสำรวจและเก็บข้อมูลพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ตกงาน กลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก ที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยมีนายชวพล สุขสมบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.บางเมืองใหม่ นางสาวชลาทร ทองบุญนาค  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเมืองใหม่ และนางวันเพ็ญ สุขสมบุญ ประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งมอบแก่ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ  นี้

โครงการปิ่นโตเขียว เป็นโครงการของธนาคารกสิกรไทย ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ดำเนินโครงการโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการเลือกชุมชนเข้าช่วยเหลือ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเดือดร้อน และที่ตั้งที่เป็นชุมชนที่อยู่รอบธนาคาร เพื่อให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับธนาคาร ทั้งนี้ โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบของการทำโครงการด้านสังคมอื่น ๆ ของธนาคารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต