รฟท. เปิดเวทีระดมความเห็นศึกษาไฮสปีดไทย-จีน เฟส 2 ‘ช่วงโคราช-หนองคาย’ 356 กม. หนุนการค้าการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว-จีน

“การรถไฟฯ” เปิดเวทีฟังเสียงประชาชน 4 จังหวัดภาคอีสาน ศึกษาแนวเส้นทางไฮสปีดไทย-จีน เฟส 2 “นครราชสีมา-หนองคาย” ระยะทาง 356 กม. “สถานีรถไฟ 5 สถานี-สถานีขนถ่ายสินค้า 1 แห่ง” เตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ เชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน “สปป.ลาว-จีน”

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า วันนี้ (13 กรกฎาคม 2563) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) เพื่อนำเสนอสาระสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินการ แผนการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ การรถไฟฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดงานโยธารถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย มีเส้นทางครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี และจ.หนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางที่มีความรวดเร็วและความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งเกิดการการพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค นอกจากนั้นเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนของไทยกับ สปป.ลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการยังสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

สำหรับโครงการดังกล่าว มีระยะทางประมาณ 356 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟจำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี สถานีหนองคาย และมีสถานีขนถ่ายสินค้า 1 แห่ง บริเวณสถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย มีศูนย์ซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ซ่อมบำรุงเบาที่นาทา จ.หนองคาย พร้อมด้วยหน่วยซ่อมบำรุงทาง 4 แห่ง ที่สถานีบ้านมะค่า จ.นครราชสีมา สถานีหนองเม็ก จ.ขอนแก่น สถานีโนนสะอาด จ.อุดรธานี และสถานีนาทา จ.หนองคาย โดยออกแบบขนาดรางเป็น 1.435 เมตร มีจุดตัดทางรถไฟ 241 แห่ง ระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงหนองคาย 3 ชั่วโมง 15 นาที ส่วนรูปแบบแนวคิดการออกแบบสถานี มีแผนการดำเนินงานออกแบบให้มีการผสมผสานแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคอีสานและให้สอดคล้องกับสถานีรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา และสถานีรถไฟทางคู่ปัจจุบัน
.
ขณะเดียวกัน การดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ซึ่งออกแบบตามมาตรฐานระบบรถไฟความเร็วสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอาจทำให้รายละเอียดของโครงการระยะที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปจากที่นำเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทำไว้จึงจำเป็นต้องทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปพร้อมทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวตสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามกระบวนการมีส่วนร่วม
.
อย่างไรก็ตาม รฟท. ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในทุกจังหวัดตามแนวเส้นทางโครงการ โดยวันที่ 14 ก.ค. 2563 จะจัดการประชุมที่ จ.ขอนแก่น วันที่ 15 ก.ค. 2563 จะจัดการประชุมที่ จ.อุดรธานี และวันที่ 16 ก.ค. 2563 จะจัดการประชุมที่ จ.หนองคาย จากนั้นจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ในขั้นตอนต่อไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ www.hsrkorat-nongkhai.com หรือทางแฟนเพจ www.facebook.com/hsrkorattonongkhai “โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย”