‘คมนาคม’ กางงบปี 64 วงเงิน 2.31 แสนล้าน เพิ่มขึ้นจากปี 63 กว่า 17% เทงบโปรเจ็กต์ทางบก 1.86 แสนล้าน ครองส่วนแบ่ง 80%

“คมนาคม” กางงบปี 64 วงเงิน 2.31 แสนล้าน เพิ่มขึ้นจากปี 63 กว่า 17% เทงบโปรเจ็กต์ทางบก 1.86 แสนล้าน ครองส่วนแบ่ง 80% ของวงเงินทั้งหมด ด้าน “ทางหลวงฯ” เฮ! กุมงบเกินครึ่ง พร้อมเตรียมแจงปม “ศาลาทางหลวง”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ในวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 มีการประชุมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 231,924.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.64% เมื่อเทียบกับงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับจัดสรรจำนวน 197,149 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นวงเงิน 34,775.09 ล้านบาท ซึ่งในวงเงินดังกล่าวนั้น แบ่งเป็นหน่วยงานส่วนราชการ วงเงิน 193,554 ล้านบาท และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 38,370 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อแยกเป็นงบประมาณในส่วนต่างๆ ได้แก่ งานนโยบาย วงเงิน 973.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.65% คิดเป็น 0.42% ของวงเงินทั้งหมด, ทางบก วงเงิน 186,359.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.46% คิดเป็น 80.35% ของวงเงินทั้งหมด, ทางราง วงเงิน 33,603.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.38% คิดเป็น 14.49% ของวงเงินทั้งหมด, ทางน้ำ วงเงิน 4,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.67% คิดเป็น 2.10% ของวงเงินทั้งหมด และทางอากาศ วงเงิน 6,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.21% คิดเป็น 2.64% ของวงเงินทั้งหมด

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบฯ มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) วงเงิน 128,577.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.50%, กรมทางหลวงชนบท (ทช.) วงเงิน 49,465.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.53% และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน 18,108.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.40%

 

นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมอื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ได้แก่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วงเงิน 15,367.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.58%, กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 5,799.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.56%, กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) วงเงิน 3,743.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.65%, กรมการขนส่งทางราง (ขร.) วงเงิน 127.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.32%, กรมเจ้าท่า (จท.) 4,867.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.67%

ขณะที่ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2564 ลดลงจากปี 2563 ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) วงเงิน 87.27 ล้านบาท ลดลง 71.81%, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) วงเงิน 4,485.61 ล้านบาท ลดลง 13.92% และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) วงเงิน 321.48 ล้านบาท ลดลง 45.36%

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เตรียมความพร้อมชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีข้อซักถามต่างๆ โดยเฉพาะกรณีศาลาทางหลวงของกรมทางหลวง (ทล.) ที่เป็นประเด็นร้องเรียน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ทล. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้รับรายงานจาก ทล. ว่า ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามรูปที่ได้มีการออกแบบ พร้อมทั้งมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ศาลาทางหลวง และผู้ขับขี่ที่ไม่บังวิสัยทัศน์ด้วย