‘ทางหลวงฯ’ กางแผนงบปี 64 วงเงิน 1.28 แสนล้าน เดินหน้าลุย 6 แผนงาน ครอบคลุมคมนาคม-โลจิสติกส์ พร้อมยันเป้าปี 63 เบิกจ่าย 100%

“ทางหลวงฯ” กางแผนงบปี 64 วงเงิน 1.28 แสนล้าน เดินหน้าลุย 6 แผนงาน ครอบคลุมคมนาคม-โลจิสติกส์ หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ บูรณาการพื้นที่ EEC พร้อมอัพเดทโปรเจ็กต์ปี 63 ยันเป้าเบิกจ่าย 100%

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ของกรมทางหลวงว่า กรมทางหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 128,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10-12% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในส่วนของงบปี 2564 นั้น เป็นงานก่อสร้างปีเดียวจำนวน 46,050 ล้านบาท ทั้งนี้ งบประมาณปี 2564 แบ่งออกเป็น 6 แผนงาน ประกอบด้วย 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 5,043 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของวงเงินทั้งหมด 2.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 30,612 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% ของวงเงินทั้งหมด 3.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ก่อสร้างปีเดียว) วงเงิน 5,082 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของวงเงินทั้งหมด

4.แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ วงเงิน 75,906 ล้านบาท หรือคิดเป็น 59% ของวงเงินทั้งหมด เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี วงเงิน 11,472 ล้านบาท, โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ระยะทาง 357 กิโลเมตร (กม.)วงเงิน 1,401 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ 6 โครงการ วงเงิน 1,015 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินระยะทางทั้งสิ้น 2436 กิโลเมตร และสะพาน 46 แห่ง วงเงิน 36,088 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศระยะทางทั้งสิ้น 271 กม. และสะพาน 1 แห่งวงเงิน 3,684 ล้านบาท เป็นต้น

5.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ วงเงิน 3,370 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2% ของวงเงินทั้งหมด โดยแผนงานดังกล่าวนั้น มีแผนการดำเนินงาน รวมระยะทางทั้งสิ้น 228 กม. และสะพาน 3 แห่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จ.ตราด ระยะทาง 23 กม., จ.สงขลา ระยะทาง 6 กม. และ จ.สระแก้ว ระยะทาง 50 กม. ขณะที่ ระยะที่ 2 จ.เชียงราย ระยะทาง 46 กมก, จ.กาญจนบุรี สะพาน 2 แห่ง, จ.หนองคาย ระยะทาง 35 กม. สะพาน 1 แห่ง, จ.นครพนม ระยะทาง 57 กม. และ จ.นราธิวาส ระยะทาง 11 กม.

6.แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วงเงิน 8,564 ล้านบาทหรือคิดเป็น 7% ของวงเงินทั้งหมด โดยแผนงานดังกล่าวนั้น มีแผนการดำเนินงาน รวมระยะทางทั้งสิ้น 364 กม. และสะพาน 6 แห่ง ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 115 กม. สะพาน 2 แห่ง, จ.ชลบุรี ระยะทาง 122 กม. สะพาน 4 แห่ง, และ จ.ระยอง ระยะทาง 126 กม. ทั้งนี้ เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาแล้วนั้น จะสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งในรูปแบบอื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการด้วย

นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของงบประมาณประจำปี 2563 วงเงินประมาณ 110,000 ล้านบาทนั้น ภายใน 30 ก.ย. 2563 กรมทางหลวงยังคงตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 100% ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563 ประกอบด้วย 1.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ก่อสร้างทาง ระยะทาง 281 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 16,849 ล้านบาท ได้แก่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 13 กม., อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 188 กม., พิจารณาราคา 43 กม. และประกวดราคา 37 กม. 2.แผนงานบูรณาการพื้นที่ EEC ระยะทาง 453 กม. สะพาน 5 แห่ง วงเงินค่าก่อสร้าง 39,451 ล้านบาท ได้แก่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 82 กม. สะพาน 2 แห่ง, อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 289 กม. สะพาน 1 แห่ง, พิจารณาราคา 53 กม. สะพาน 1 แห่ง และประกวดราคา 29 กม. สะพาน 2 แห่ง

3.โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ จำนวน 2 สายทาง วงเงินค่าก่อสร้าง 125,720 ล้านบาท ได้แก่ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา มีผลการดำเนินงาน 93% และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธา มีผลการดำเนินงาน 33%, 4.โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินระยะทาง 1,672 กม. สะพาน 32 แห่ง วงเงินค่าก่อสร้าง 98,635 ล้านบาท ได้แก่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 106 กม. สะพาน 4 แห่ง, อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 969 กม. สะพาน 16 แห่ง, พิจารณาราคา 320 กม. สะพาน 1 แห่ง, ประกวดราคา 277 กม. สะพาน 10 แห่ง และยกเลิกสะพาน 1 แห่ง 5.โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ระยะทาง 316 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 8,027 ล้านบาท ได้แก่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 32 กม., อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 50 กม., พิจารณาราคา 89 กม. และประกวดราคา 145 กม.

6.โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ระยะทาง 219 กม. สะพาน 2 แห่ง วงเงินค่าก่อสร้าง 14,135 ล้านบาท ได้แก่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 29 กม. สะพาน 1 แห่ง, อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 113 กม., พิจารณาราคา 27 กม. และประกวดราคา 50 กม. สะพาน 1 แห่ง 7.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ 16 แห่ง วงเงินค่าก่อสร้าง 4,726 ล้านบาท ได้แก่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 แห่ง, อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 8 แห่ง, และประกวดราคา 5 แห่ง และ 8.โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ระยะทาง 10 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 10,477 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลการดำเนินงาน 16%