ขร.หารือแนวทางปรับรูปแบบสถานีไฮสปีดกรุงเทพฯ-โคราช ‘สถานีอยุธยา’ สอดคล้องกับภาพลักษณ์เมืองมรดกโลก

ขร. หารือแนวทางปรับรูปแบบสถานีไฮสปีดกรุงเทพฯ-โคราช ‘สถานีอยุธยา’ สอดคล้องกับภาพลักษณ์เมืองมรดกโลก พร้อมสั่งการรถไฟฯ รับความเห็นกรมศิลป์ไปเสนอรูปแบบ ก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปรับรูปแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ในโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมาว่า ขร. ได้จัดการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อวางแนวทางการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการเป็นพื้นที่มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ไม่บดบังทัศนียภาพอันงดงามและทรงคุณค่าของพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รับความเห็นของผู้แทนกรมศิลปกรไปนำเสนอรูปแบบสถานี พร้อมทั้งนำส่งรูปแบบสถานีอยุธยาให้กรมศิลปกร เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของกรมศิลปากรพิจารณา และให้สำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการฯ ก่อนการดำเนินการก่อสร้างสถานีต่อไป เนื่องจากอาคารสถานีที่จะก่อสร้างใหม่ แม้จะอนุรักษ์อาคารสถานีเดิม แต่เป็นลักษณะการสร้างล้อมรอบอาคารเดิมซึ่งถือเป็นอาคารโบราณสถานประเภทหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องกันให้คงที่สร้าง และขนาดความสูงของสถานีตามรูปแบบสถาปัตยกรรมบริเวณเดิม แต่ให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณสถานที่จะก่อสร้าง และบริเวณท่าน้ำหน้าสถานีรถไฟ เพื่อบริหารจัดการการก่อสร้างแนวอนุรักษ์ รวมถึงในการปรับปรุงหน้าสถานีตั้งแต่แนวท่าน้ำให้มีลักษณะสวนทางโบราณคดีและให้มีที่จอดรถเท่าที่จำเป็น โดยให้จอดรถบริเวณด้านหลังสถานีแทน

ขณะเดียวกัน ยังเห็นด้วยถึงข้อจำกัดการขยายถนน 3053 ว่า อาจกระทบต่อโบราณสถาน และยังรับทราบแนวทางการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างการศึกษา โดยให้อยู่คนละส่วนกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง และควรหารือกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดต่อไป