‘เจ้าท่าฯ’ รณณงค์ ‘วันคนประจำเรือ’ 25 มิ.ย. 63 ส่งเสริมบทบาทคนประจำเรือ รับนโยบายคมนาคมขนส่งทางทะเล

“กรมเจ้าท่า” รณณงค์ “วันคนประจำเรือ” 25 มิ.ย. 63 ส่งเสริมบทบาทคนประจำเรือ รับนโยบายคมนาคมขนส่งทางทะเล พร้อมบรรลุเป้าหมาย IMO วางกรอบอย่างยั่งยืน “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (25 มิ.ย. 2563) ตนได้ลงนามสารเนื่องในวันคนประจำเรือในปี 2563 เพื่อแสดงออกถึงการตระหนักรู้ในภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานอันทรงคุณค่าของเหล่า คนประจำเรือในแต่ละภาคส่วน โดยได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นต่อการดำเนินการทั้งในระดับนโยบาย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนคนประจำเรือและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) ให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทางทะเล โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศและการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ นอกจากนี้ ประเทศไทยมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ IMO ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการขนส่งทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “leaves no one behind”

ด้านนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) กล่าวว่า ในปีนี้ IMO ได้กำหนดจัดวันคนประจำเรือ ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ภายใต้หัวข้อ “Seafarers are Key Workers” หรือ “คนประจำเรือเป็นผู้ปฏิบัติงานคนสำคัญ” โดยขอให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่าคนประจำเรือในฐานะผู้ปฏิบัติงานคนสำคัญ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่คนประจำเรือที่ต้องเผชิญต่อความยากลำบาก ความท้าทายและความไม่แน่นอนในการปฏิบัติงานในทะเล โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักได้ออกแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแถลงการณ์ของ IMO และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เกี่ยวกับคนประจำเรือในการสนับสนุน อำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น การบริการทางการแพทย์ การเปลี่ยนวงรอบการทำงานและการส่งตัวกลับภูมิลำเนา รวมถึงการขยายอายุของประกาศนียบัตร เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมถึงสร้างความมั่นใจ ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจำเรือ

สำหรับประชาคมทางทะเล โดยเฉพาะคนประจำเรือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organisation: IMO) ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติมีหน้าที่และภารกิจการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกำหนดมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวทางในการกำกับดูแลด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินเรือและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคนประจำเรือ หรือ“Day of the Seafarers” ในวันที่ 25 มิถุนายนของทุกๆ ปี โดยเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้มีการส่งเสริมบทบาทของคนประจำเรือ รวมทั้งเชิญชวนให้ คนประจำเรือและประชาคมทางทะเลแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยในปีนี้ กรมเจ้าท่า ได้จัดทำวิดิทัศน์ “คนประจำเรือ : Seafarers are Key Workers เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เพื่อสื่อสารให้สังคมโลกได้รับรู้ถึงบทบาทของการปฏิบัติงานอันสำคัญของคนประจำเรือ