เทียบ ‘คำสั่ง ก.คมนาคม-ก.พาณิชย์’ หลัง ‘ศักดิ์สยาม’ เซ็นออกคำสั่งฯ โยงยึดอำนาจ 2 รมช. พร้อมยันไม่ได้ขัดแย้ง ‘อธิรัฐ-ถาวร’ ระบุ ก.อื่นๆ เขียนแบบเดียวกัน

เทียบ ‘คำสั่งกระทรวงคมนาคม-กระทรวงพาณิชย์’ ปม “ศักดิ์สยาม” เซ็นออกคำสั่งฯ ถูกตีความ “ยึดอำนาจ 2 รมช.” ระบุเขียนแบบเดียวกัน ย้ำชัดไม่ได้ขัดแย้งภายในคมนาคม

จากกรณีที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามออกคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และมีการเปรียบเทียบกับคำสั่งเดิม ที่ 242/2562 ที่มีผลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยมีการตีความว่า 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คือ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียม ถูกยึดอำนาจจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ไม่สามารถอนุมัติ หรือมีคำสั่งได้นั้น

นายศักดิ์สยาม เปิดเผยว่า การออกคำสั่งแบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตามคำสั่งที่ 429/2563 นั้น เป็นการดำเนินการตามคำสั่งเดิม โดยสาเหตุที่ต้องออกคำสั่งใหม่ เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้พ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 นั้น ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย และตัวแบบจากกระทรวงต่างๆ รวมถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด และยังทำงานกันตามปกติ โดยคำสั่งที่ออกดังกล่าว ไม่ใช่แค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการในทุกกระทรวง ที่ได้เขียนคำสั่งในแบบเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อไปค้นหาคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 444/2562 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ในรายละเอียดของคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว พบว่า ข้อ 3 ของคำสั่งฯ โดยมีใจความว่า

“ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนดังกล่าว ให้ยกเว้นเรื่องนโยบาย เรื่องที่กำหนด เรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยตรง เรื่องที่จะต้องนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา และเรื่องที่สมควรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาสั่งการ ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้แล้ว ให้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อทราบโดยเร็ว”

สำหรับคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 มีใจความว่า ตามที่ได้มีคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 242/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และโดยที่กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทำให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ ประกอบกับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ซึ่ง บริษัท การบินไหย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่เกิน 50% ย่อมหลุดพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัดที่รัฐวิสาหกิจมีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50% ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการของกระหรวงคมนาคมสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ 242/2562 และออกคำสั่งใหม่ ดังนี้

  1. มอบอำนาจให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมเจ้าท่า และ 2.การท่าเรือแห่งประเทศไทย
  2. มอบอำนาจให้ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีอำนาจในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไป ยกเว้นการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 1.กรมท่าอากาศยาน 2.สถาบันการบินพลเรือน 3.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และ 4.บริษัท โรงแรมทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
  3. ในการกำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทน ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอาจมอบอำนาจการอนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ หรือการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ โดยทำเป็นหนังสือบรรดาเอกสารใดๆ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งหรือลงนามในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทน ไห้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบในโอกาสแรก
  4. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลหรือมีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล หรือผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่ยุติธรรมแก่ประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสามารถสั่งการในเรื่องนั้นได้โดยตรง
  5. ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อำนาจในการกำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
  6. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550