‘คมนาคม’ เสนอ ‘บิ๊กตู่’ ตั้ง 13 อรหันต์ ชง ‘อนุทิน’ นั่งประธานฯ ลุยแผนฟื้นฟู ขสมก. ล้างหนี้ 127,000 ล้าน

“คมนาคม” เตรียมเสนอ “บิ๊กตู่” ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดแผนฟื้นฟู ขสมก. ชงตั้ง “อนุทิน ชาญวีรกุล” เป็นประธาน ลุยกำกับแผนฯ-สางหนี้สะสม 127,000 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ตามที่แนวทางการฟื้นฟูกิจการฉบับปรับปรุงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้เตรียมเสนอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดแผนฟื้นฟูดังกล่าว มีคณะกรรมการจำนวน 13 คน โดยจะเสนอชื่อให้นายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยยังมีรายชื่อของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ  ขณะที่กรรมการ ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง, นายชัยวัฒน์ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยมีผู้อำนวยการ ขสมก. เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองผู้อำนวยการ ขสมก. ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ กรรมการชุดดังกล่าวนั้น มีหน้าที่และอำนาจในการกลั่นกรองงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามข้อสังเกตของ คนร. เพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูฯ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมทั้งพิจารณาเสนอแนวทางการปรับปรุงแผนฯ ให้มีความชัดเจน และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจะต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตามที่จำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าว สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และสรุปแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟู ขสมก. เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

สำหรับ แผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับปรับปรุงนี้นั้น มี 5 เป้าหมายการดำเนินการ ประกอบด้วย 1.เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ด้วยการจัดเก็บค่าโดยสาร 30 บาท/คน/วัน (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) และจะมีการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเติมเงินปกติ 30 บาท/คน/วัน บัตรผู้สูงอายุ 15 บาท/คน/วัน (ลด 50%) บัตรรายเที่ยว 15 บาท/เที่ยว บัตรรายเดือน (นักเรียน นักศึกษา 630 บาท/เดือน 21 บาท/วัน) บุคคลทั่วไป 720 บาท/เดือน 24 บาท/วัน

2.เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด โดยแผนฟื้นฟู ขสมก. ในครั้งนี้ จะมีเส้นทางเดินรถที่ไม่ทับซ้อนกัน รวม 162 เส้นทาง แบ่งเป็น เส้นทางของ ขสมก. จำนวน 108 เส้นทาง และเส้นทางของเอกชน จำนวน 54 เส้นทาง มีการจัดหารถโดยสารจะมีการเช่ารถ EV ปรับอากาศ จำนวน 2,511 คันโดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตร โดยนำมาวิ่งให้บริการ 108 เส้นทางของ ขสมก. และจะจ้างเอกชนเดินรถ 1,500 คัน โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการใน 54 เส้นทางของเองชน

3.เพื่อลดมลภาวะและส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย โดยการใช้รถ NGV และรถ EV ที่ประกอบในประเทศไทย มีสัดส่วนของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมด และเป็นรถชานต่ำที่เป็น UNIVERSAL DESIGN และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ ขสมก. อย่างยั่งยืน โดยแผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับดังกล่าวนั้น มีเป้าหมายจะมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาฯ (EBITDA) เป็นบวกในปี 2572 (จากการดำเนินงาน) ปัจจุบัน ขณะที่สัดส่วนของรถ : พนักงานนั้น จากเดิมรถ 1 คัน ใช้พนักงาน 4.65 คน ลดลงเป็นรถ 1 คัน ใช้พนักงาน 2.75 คน และ5.เพื่อไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ