‘ทางหลวงชนบทฯ’ อัดงบ 119 ล้าน ลาดยางถนนเข้าโครงการพระราชดำริบ้านทับทิมสยาม 03 จ.สระแก้ว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวชายแดน คาดแล้วเสร็จ เม.ย. 64

“ทางหลวงชนบทฯ” อัดงบ 119 ล้าน ลาดยางถนนเข้าโครงการพระราชดำริบ้านทับทิมสยาม 03 จ.สระแก้ว กว่า 10 กม. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวชายแดน คืบหน้า 44% คาดแล้วเสร็จ เม.ย. 64

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้สนับสนุนโครงการพระราชดำริ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 (ตอนที่ 2) อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทรงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำริในการฟื้นฟู และพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น

โดยจัดทำโครงการทับทิมสยาม 03 กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้การขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดในช่วงเทศกาล เพื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 (ตอนที่ 1) ช่วง กม.ที่ 1+875 ถึง กม.ที่ 6+200 ระยะทาง 4.325 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนสายภายในบ้านทับทิมสยาม 03 (ตอนที่ 2) โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ กม.ที่ 0+000 – กม.ที่ 1+875 และ กม.ที่ 6+200 – กม.ที่ 15+000 ระยะทางรวม 10.675 กิโลเมตร เป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยในบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 119.495 ล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 44% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2564