‘การท่าเรือฯ’ คลอด 4 มาตรการ วงเงิน 33 ล้าน ช่วย ‘ผู้ ปกก.-ชุมชนรอบคลองเตย’ บรรเทาผลกระทบ ‘โควิด-19’

“อธิรัฐ” ชงการท่าเรือฯ เร่งช่วยเหลือ ปชช. ชุมชนโดยรอบ “ท่าเรือคลองเตย” บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ด้าน “บอร์ดการท่าเรือฯ” ขานรับ ไฟเขียวงบ 3 เดือน วงเงิน 33 ล้าน เคาะ 4 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย เริ่มสตาร์ทภายในเดือนนี้

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ให้หน่วยงานของรัฐ เร่งจัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการลดภาระค่าครองชีพ ทั้งนี้ ตนจึงได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เร่งพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเป็นด่วน โดยในวันนี้ (5 พ.ค. 2563) คณะกรรมการ (บอร์ด) การท่าเรือฯ ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย-ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ รวมถึงประชาชนที่เช่าพื้นที่ของการท่าเรือฯ เพื่อการอยู่อาศัย และผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดของการท่าเรือฯ (แฟลตคลองเตย) แล้ว

สำหรับมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1.การท่าเรือฯ จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อผู้เช่าทรัพย์สินที่เป็นคู่สัญญากับการท่าเรือฯ ที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ยกเว้นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และบริษัทมหาชนจำกัด 2.กลุ่มผู้เช่าอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละรายในอัตรา 50% ของค่าเช่าหรือค่าตอบแทนแต่ละสัญญา เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่เดือนที่คณะกรรมการ กทท. อนุมัติ

3.กลุ่มผู้เช่าที่อยู่อาศัย ให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยเรียกงดเว้นการเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละราย เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่เดือนที่คณะกรรมการ กทท. อนุมัติ และ 4.ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนโดยไม่คิดค่าปรับกรณีชำระล่าช้า ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน ไม่เกิน 1 เดือนของแต่ละรอบการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญา

สำหรับการดำเนินมาตรการเยียวยาช่วยเหลือดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าความช่วยเหลือเดือนละ 11,046,542.56 บาท ซึ่งรวมมูลค่าตลอดความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 33,139,627.68 บาท ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่ พ.ค. 2563 เป็นต้นไป