ก.พลังงาน เดินหน้าหน่วยงานในสังกัดยกเลิกขอสำเนาบัตร ปชช./ทะเบียนบ้าน

กระทรวงพลังงาน ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จากประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 17 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงได้เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน ที่ได้เริ่มนำร่องให้การบริการประชาชน ผู้มาขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้ง เพื่อให้เป็นไปตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ดังกล่าว เพื่อจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในกรณีที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศฯ ครั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่

1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อยืนยันและเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

2.ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ที่มาติดต่อราชการ

3.หากตามกฎหมายที่มีอยู่ ต้องมีใบคำขอสำเนาบัตรประชาชน ขอให้หน่วยงานต้องดำเนินการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากระบบเอง และห้ามมิให้เก็บค่าบริการจากประชาชนโดยเด็ดขาด

4.การลงนามเพื่อยืนยันความถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องดำเนินการลงนามในสำเนานั้นๆ ด้วยตนเอง