กพท. ออกประกาศขยายเวลาปิด “สนามบินภูเก็ต” เพิ่ม 15 วัน เข้มสกัดไวรัส ‘โควิด-19’ ต่อเนื่อง หลังพบเป็นพื้นที่ลำดับ 2 ของประเทศ

กพท. ออกประกาศขยายเวลาปิด “สนามบินภูเก็ต” เพิ่ม 15 วัน เข้มสกัดไวรัส “โควิด-19” ต่อเนื่อง หลังพบเป็นพื้นที่ลำดับ 2 ของประเทศ

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (30 เม.ย. 2563) ตนได้ลงนามคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 103/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้ปิดช่องเข้า-ออกในช่องทางบกและช่องทางน้ำ

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ประสานการปฏิบัติในการใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปิดช่องทางเดินอากาศยานและได้มีคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 85/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นลำดับ 2 ของประเทศ และมีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุดในประเทศไทย ถึงแม้การระบาดของโรคจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวันในหลายพื้นที่ของจังหวัด ทำให้ยังต้องมีการคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง ควบคุมโรคและรักษาพยาบาล ซึ่งส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมช่องทางการเดินทางเข้า-ออก

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวการประชุม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้ประสานขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณาขยายระยะเวลาการระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ตออกไปอีก 15 วัน

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันสาธารณะมิให้เกิดเหตุกาณ์การระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทสไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

 1. ให้ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต เว้นแต่เป็นการให้บริการแก่อากาศยาน ดังต่อไปนี้
  (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)

  (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)

  (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

  (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)

  (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

  (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

   

 2. ให้ผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยานตาม 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563