‘คมนาคม’ สั่ง ขบ. ถกร่วม สตช. หารือข้อกฎหมาย ‘ตัดคะแนนใบขับขี่’ เล็งเริ่มใช้ภายในปีหน้า ขู่เข้ม! คะแนนหมดซ้ำ 2 โดนเพิกถอนตลอดชีวิต

“ศักดิ์สยาม” สรุปแนวทางยกระดับใบขับขี่ ดึงโมเดลต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ พร้อมแบ่งการดำเนินการ 7 มิติ สั่ง “ขนส่งฯ” เข้มมาตรการตัดคะแนน เร่งหารือ สตช. บูรณาการกฎหมาย ขู่หากโดนตัดแต้มจนหมดซ้ำ 2 ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีวิต

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ดำเนินการยกระดับการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมานั้น ขบ. ได้ไปดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) และได้ข้อสรุปออกมาเป็น 7 มิติ โดยนำตัวอย่างจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาใช้ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การขับรถที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รวมถึงสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ ในส่วนของ 7 มิติ แบ่งเป็น 1.การกำหนดสภาวะโรค ซึ่ง ขบ.จะต้องไปดำเนินการตรวจโรคจากแพทย์สภาให้เป็นมาตรฐานในการออกใบรับรองแพทย์ให้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่ จะต้องไม่มีโรคต้องห้าม ซึ่งในอนาคตเตรียมนำระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ ก่อนที่จะมีการออก Fir for Drive ต่อไป 2.การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดย ขบ.จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านเวชศาสตร์การจราจร เพื่อประเมินร่างกายของผู้ขอรับใบอนุญาต

3.การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ภาคทฤษฎี) โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำ e-Learning สำหรับวิชาพื้นฐาน เพื่อให้ไปศึกษาก่อนที่จะมาสอบ Iรวมถึงกำหนดให้ผ่านหลักสูตรการอบรมการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุ และปรับภาคทฤษฎีให้เน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วย อย่างไรก็ตาม จะนำตัวอย่างจากต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ มาประยุกต์ใช้  4.การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตภาคปฏิบัติ โดยจะมีการจัดทำคู่มือการฝึกหัดขับรถแบบ e-Learning พร้อมทั้งการพัฒนาการทดสอบขับรถไปสู่การทดสอบบนถนนจริงโดยผู้ควบคุมการทดสอบที่ ขบ.รับรอง ทั้งนี้ จะมีการกำหนดเป็นชั่วโมงว่าผ่านหรือไม่ และทดสอบว่าปฏิบัติได้ถูกตามหลักกฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่

5.การบริหารจัดการ โดย ขบ.ปรับบทบาทจากการเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดหลักเกณฑ์ตรวจสอบการออกใบอนุญาตขับรถ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ทดสอบสำหรับผู้ขออนุญาตขับรถ เพื่อให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ลดปัญหาความแออัด  6.การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ ซึ่งในตอนนี้ยังไม่เป็นสากล โดยจะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศได้ภายในปี 2564 และใบอนุญาตขับรถภายในประเทศ ภายในปี 2568

7.การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม (การติดตามประเมินผล) ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อต้องการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย ขบ. ต้องหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในฐานะผู้ดูแลกฎหมายจราจร พร้อมบูรณาการร่วมกัน เพื่อกำหนดฐานความผิดในส่วนของโทษปรับ ที่ในอนาคตจะมีการตัดคะแนนด้วย กล่าวคือ เมื่อมีการตัดคะแนนครบตามที่กำหนด จะมีการพักใบอนุญาต 1 ปี เมื่อครบระยะเวลาแล้ว จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการตั้งแต่ขั้นต้นดังกล่าว ซึ่งเมื่อกระทำความผิดอีกครั้ง จะถูกตัดคะแนน แต่หากถูกตัดคะแนนจนครบในครั้งนี้ จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตตลอดชีวิต ไม่สามารถขับรถได้อีกตลอดไป เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายบนท้องถนนในอนาคต อย่างไรก็ตาม คาดว่า การตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถ จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2564 อย่างแน่นอน

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ขบ.ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อยกมาตรฐานให้การออกใบอนุญาต ให้ทัดเทียมกับประเทศในยุโรป ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสภาพร่างกาย ซึ่งในอนาคตกรมการขนส่งทางบก จะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการ ให้ผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาตไปตรวจร่างกายที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และมีการส่งผลตรวจว่ามีสมรรถภาพร่างกายพร้อม ในการขับขี่แค่ไหน  ออนไลน์ข้อมูลมายังกรมการขนส่งทางบก โดยไม่จำเป็นต้องมีการขอใบรับรองแพทย์มาทำการสอบใบอนุญาตเหมือนในอดีต