‘ปลัดคมนาคม’ เซ็นออกคำสั่ง ‘ข้อปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน’ ในช่วงประกาศ ‘เคอร์ฟิว’ แนะผู้ขนส่งเตรียมเอกสารให้ครบ-ยอมรับตรวจอุณหภูมิร่างกาย

“ปลัดคมนาคม” ออกคำสั่งข้อปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ในช่วงประกาศ “เคอร์ฟิว” มีผลบังคับใช้ทันที แนะผู้ขนส่งเตรียมเอกสารให้ครบ พร้อมยอมรับการตรวจอุณหภูมิร่างกาย

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร เปิดเผยว่า วันนี้ (14 เมษายน 2563) ตนได้ลงนามออกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ซึ่งเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3) กำหนดห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าบางประเภท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฏหมายดังกล่าวนั้น ตนจึงออกคำสั่งข้างต้น โดยกำหนดให้บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้า เพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ สินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก รวมถึงการขนส่งเที่ยวเปล่าหรือตู้สินค้าเปล่า ในกรณีเดินทางไปรับสินค้าและเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วด้วย

โดยผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าว จะต้องจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารเกี่ยวกับสินค้าตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น