ขสมก. เข้มมาตรการ ‘Social Distancing’ ติดป้ายแจ้งผู้โดยสาร ‘รถคันสุดท้าย’ หวั่นแออัดเกินไป พร้อมแนะเตรียมกลับบ้านตั้งแต่ 19.30 น.

ขสมก. แนะ “ผู้โดยสาร” เตรียมเดินทางกลับบ้านตั้งแต่ 19.30 น. หวั่นรถเที่ยวสุดท้ายแออัด ขัดมาตรการ “Social Distancing” พร้อมเพิ่มจำนวนรถระบายการเดินทาง-ติดป้ายหน้ารถแจ้งให้ทราบ

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบุว่า ตามที่ ขสมก.ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ เป็นให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. นั้น (เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถ) โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมาเป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง เวลา 22.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขสมก.ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทุกท่าน โปรดเตรียมตัวเดินทางกลับเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถโดยสารเที่ยวสุดท้ายเกิดความแออัดจากการมีผู้ใช้บริการมากเกินไป ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โดย ขสมก.จะเพิ่มรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายประมาณ 2-3 คัน หรือตามความเหมาะสมในแต่ละเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถโดยสารดังกล่าว ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 3-5 นาทีต่อคัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้บริการหนาแน่นในช่วงเวลาการเดินรถเที่ยวสุดท้าย โดยจะปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย จากท่าปลายทาง ในเวลาประมาณ 20.00 น. พร้อมทั้งติดป้ายหน้ารถโดยสารก่อนคันสุดท้าย ข้อความ “รถก่อนคันสุดท้าย” และติดป้ายหน้ารถโดยสารคันสุดท้าย ข้อความ “รถคันสุดท้าย” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบอีกด้วย