‘กรมรางฯ’ คลอดประกาศ ฉ.2 ขานรับ ‘เคอร์ฟิว’ วางแนวทางปฏิบัติผู้ประกอบการ-ผู้โดยสาร

“กรมรางฯ” คลอดประกาศฉบับ 2 ขานรับ “เคอร์ฟิว” วางแนวทางปฏิบัติผู้ประกอบการสอดคล้องข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐ แนะผู้โดยสารวางแผนการเดินทาง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า วันนี้ (3 เม.ย. 2563) ตนได้ลงนามออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่องมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการการให้บริการระบบราง สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ รวมถึงยึดถือความสะดวก ความปลอดภัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติในแนวทางที่ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ข้อ 1.ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้น กรมรางฯ จึงออกประกาศมาตรการเพื่อขอความร่วมมือผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบ และผู้โดยสารปฏิบัติ

นายสรพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับข้อปฏิบัติของผู้ให้บริการนั้น โดยเปิดให้บริการเดินระบบรถไฟและรถไฟฟ้าระหว่างวันภายหลังเวลา 4.00 น. และปิดให้บริการที่สถานีปลายทางในเวลา 21.30 น. โดยประมาณ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารให้สามารถกลับถึงเคหสถานก่อนเวลา 22.00 น. นอกจากนี้ ให้พิจารณาลดการปฏิบัติการเดินรถ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ พร้อมทั้งกำหนดตารางการเดินรถที่มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสารที่มีความจำเป็นในการเดินทางทราบ

สำหรับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นนั้น ให้กำหนดแผนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อระบบการเดินรถเท่าที่จำเป็น และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฯ โดยให้ออกเอกสารรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน รวมถึงให้ออกเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางสำหรับการขนส่งสินค้าตามที่ข้อกำหนดระบุไว้

ในส่วนระบบรถไฟฟ้าระหว่างเมืองนั้น ให้เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการคัดกรอง ตรวจตราผู้โดยสารที่มีลักษณะเข้าข่าย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้ใช้บริการร่วมกับผู้โดยสารอื่น และติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือกรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้ใช้ดุลยพินิจสูงสุดในการดำเนินการตามความเหมาะสม และชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแก่ผู้โดยสารได้

นายสรพงศ์ ยังกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติของผู้โดยสารว่า ให้วางแผนและประมาณการระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินรถและให้เดินทางเท่าที่จำเป็น พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบการขนส่งทางราง กรณีพบเห็นผู้ที่มีลักษณะเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป