‘ผู้ประกอบการขนส่ง’ เฮ! ขบ.ลดราคาค่าบริการใช้สถานีขนส่งสินค้าทุกแห่ง 30% ดีเดย์! 1 เม.ย.-30 มิ.ย. นี้

ข่าวดี! “ขนส่งทางบกฯ” ลดราคาค่าบริการใช้สถานีขนส่งสินค้าทุกแห่ง 30% ระยะเวลา 3 เดือน ดีเดย์! เม.ย.-มิ.ย. นี้ หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อน “ผู้ประกอบการ” จากสถานการณ์ “โควิด-19”

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้ม การแพร่กระจายขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความต้องการขนส่งสินค้าในภาพรวมลดลง ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้ามีรายได้จากการให้บริการลดลง กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ด้วยการปรับอัตราค่าบริการใช้สถานีขนส่งสินค้าทุกแห่ง ลดลง 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2563

สำหรับอัตราค่าบริการใช้สถานีขนส่งสินค้าที่ปรับลดลง ประกอบด้วย ค่าเช่าใช้ชานชาลาขนถ่ายสินค้า สำนักงานที่อาคารชานชาลา สำนักงานที่อาคารบริหาร คลังสินค้า ที่พัก ชานชาลาอเนกประสงค์ และพื้นที่จำหน่ายอาหาร พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ณ สถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากสถานีขนส่งสินค้าเป็นจุดสำคัญในการรวมและกระจายสินค้าไปยังประชาชน

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานประกอบการขนส่ง และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน เพิ่มความถี่ในการดูแลและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถบรรทุก สถานประกอบการขนส่ง และสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ในพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า-ออก สถานประกอบการขนส่ง และให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายผู้ขับรถ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติงานทุกวัน

ขณะที่ การขนส่งสินค้าข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งผู้ขับรถต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกรมการขนส่งทางบกมีข้อแนะนำในการขนส่ง ดังนี้ ผู้ขับรถต้องพกใบอนุญาตขับรถและบัตรประชาชน จัดเตรียมเอกสารการขนส่ง เช่น ใบกำกับการขนส่ง ใบส่งของ ที่มีการระบุจุดต้นทางและปลายทาง เป็นต้น จัดเตรียมข้อมูลตามแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) สำหรับผู้ขับรถและพนักงานที่เดินทางไปด้วยทุกคน พร้อมสำหรับการรับการตรวจคัดกรอง และควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน