‘ศูนย์ EOC’ เผย วันนี้ (26 มี.ค. 63) พบเข้าข่ายติดเชื้อ 1 ราย-ชาวต่างชาติถูกปฏิเสธเข้าเมือง 37 ราย

“ศูนย์ EOC” เผยผลคัดกรองผู้โดยสารสกัดโควิด-19 วันนี้ (26 มี.ค. 63) พบเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อ 1 ราย-ชาวต่างชาติถูกปฏิเสธเข้าเมืองหลังเอกสารขาดตามประกาศ กพท. 37 ราย ด้าน “สุวรรณภูมิ” ผู้โดยสารหดต่อเนื่อง 83.5% ขาเข้า ตปท.เหลือ 2.5 พันคน

รายการงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER หรือ EOC) เปิดเผยสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันที่ 26 มี.ค. 2563 โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 00.00-23.59 น. นั้น มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 381 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 214 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 106 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 108 เที่ยวบิน ในส่วนเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 167 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 83 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 84 เที่ยวบิน

ขณะที่ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 28,485 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 17,001 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 14,426 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 2,575 คน ในส่วนผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 11,484 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 4,308 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 7,176 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจำนวนเที่ยวบินลดลง 63.9% และจำนวนผู้โดยสารลดลง 83.5%

นอกจากนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,575 คน พบผู้โดยสารชาวไทยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 1 คน และเก็บตัวอย่างผู้โดยสารต่างชาติที่มาจากประเทศที่จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงและมีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อส่งตรวจ 10 คน อยู่ในระหว่างรอผล Lab ขณะเดียวกัน มีผู้โดยสารขาเข้าชาวต่างชาติที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเมืองไม่ครบตามที่กำหนดและถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จำนวน 37 ราย

ทั้งนี้ ในวันที่ 25 มี.ค. 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน และ KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 196 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 102 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 54 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI