‘ศูนย์ EOC’ เผย วันนี้ (24 มี.ค. 63) ปฏิเสธต่างชาติเข้าเมือง 6 ราย ด้าน ผดส.ขาเข้าระหว่างประเทศ ‘สุวรรณภูมิ’ หดต่อเนื่อง พบเหลือ 2,128 คน

“ศูนย์ EOC” เผยผลคัดกรองผู้โดยสารสกัดโควิด-19 วันนี้ (24 มี.ค. 63) พบชาวต่างชาติถูกปฏิเสธเข้าเมืองหลังเอกสารขาดตามประกาศ กพท. 6 ราย ด้าน “สุวรรณภูมิ” สุดเหงา! ผู้โดยสารหดต่อเนื่อง 82.4% ขาเข้า ตปท.เหลือ 2,128 คน

รายการงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER หรือ EOC) เปิดเผยสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันที่ 24 มี.ค. 2563 โดยข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 00.00-23.59 น. นั้น มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 428 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 223 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 107 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 116 เที่ยวบิน ในส่วนเที่ยวบินภายในประเทศ มีจำนวน 205 เที่ยวบิน ได้แก่ ขาออกจำนวน 103 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 102 เที่ยวบิน 

ขณะที่ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 30,688 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 17,341 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 15,213 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 2,128 คน ในส่วนของผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 13,347 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 4,443 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 8,904 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินลดลง 60% และจำนวนผู้โดยสารลดลง 82.4%

ศูนย์ EOC ยังรายงานอีกว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,128 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) แต่เก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อส่งตรวจ 13 คน (จำแนกเป็นผู้โดยสารทั่วไป 2 คน และเป็นคนไทยที่มาจากการไปร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเที่ยวบิน GA868 จำนวน 11 คน) รอผล Lab 

นอกจากนี้ มีผู้โดยสารขาเข้าชาวต่างชาติที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเมืองไม่ครบตามที่กำหนดและถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จำนวน 6 ราย สำหรับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 28 คน จำแนกเป็นผู้โดยสารที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 5 ราย ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI 

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มี.ค. 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน และKOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 56 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 28 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 5 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI นอกจากนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 15,213 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI รวมถึงได้มีการเก็บตัวอย่างบุคลากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งตรวจ จำนวน 2 คน โดยอยู่ในระหว่างรอผล Lab