‘ศูนย์ EOC สุวรรณภูมิ’ เผยผลคัดกรอง ผดส. วันนี้ (23 มี.ค. 63) พบเข้าเกณฑ์เสี่ยง ‘โควิด-19’ 1 ราย ถูกปฏิเสธเข้าเมือง 55 ราย

“ศูนย์ EOC สุวรรณภูมิ” เผยผลคัดกรองผู้โดยสารสกัดโควิด-19 วันนี้ (23 มี.ค. 63) พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ 1 ราย-ถูกปฏิเสธเข้าเมืองหลังเอกสารขาดตามประกาศ กพท. 55 ราย ด้านเที่ยวบินหด 52.5%-ผดส.ลด 75.8% เมื่อเทียบปีที่แล้ว ขาเข้าระหว่างประเทศเหลือ 3,826 คน

รายการงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (EMERGENCY OPERATION CENTER หรือ EOC) เปิดเผยสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า ผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันที่ 23 มี.ค. 2563 โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 00.00-23.59 น. นั้น มีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 523 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 301 เที่ยวบิน ประกอบด้วย ขาออกจำนวน 149 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 152 เที่ยวบิน ในส่วนเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 222 เที่ยวบิน ประกอบด้วย ขาออกจำนวน 111 เที่ยวบิน และขาเข้าจำนวน 111 เที่ยวบิน 

ขณะที่ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนทั้งสิ้น 37,873 คน ได้แก่ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 22,446 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออกจำนวน 18,620 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 3,826 คน ด้านของผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 15,427 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออกจำนวน 5,333 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 10,094 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินลดลง 52.5% และจำนวนผู้โดยสารลดลง 75.8%

ขณะเดียวกัน ศูนย์ EOC ระบุอีกว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,826 คน พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จำนวน 1 ราย ส่งต่อโรงพยาบาล รวมถึงพบผู้โดยสารคนไทยที่มาจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจ โควิด-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ก่อนเข้าเมือง จำนวน 4 คน (อยู่ระหว่างรอผล Lab) ซึ่งจะต้องมีผล Lab Negative ถึงจะเข้าเมืองได้ โดยที่ผู้โดยสารพักรออยู่ที่ห้องกักชั่วคราว (D3) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

นอกจากนั้น มีผู้โดยสารที่เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเข้าเมืองไม่ครบตามที่กำหนด โดยถูกปฏิเสธเข้าเมือง จำนวน 55 ราย สำหรับผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 20 ราย จำแนกเป็นผู้โดยสารที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 5 ราย ไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI เก็บตัวอย่างบุคลากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งตรวจ จำนวน 2 คน รอผล Lab 

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน KOREAN AIRLINES 2 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 116 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 20 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 5 คนและตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI 

นอกจากนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 18,620 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI รวมถึงได้มีการเก็บตัวอย่างบุคลากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่งตรวจ จำนวน 2 คน โดยอยู่ในระหว่างรอผล Lab