‘คมนาคม’ เตรียมประกาศให้ ‘ข้าราชการ-พนักงานประจำ-พนักงานราชการ’ สังกัดสำนักปลัดฯ ทำงานที่บ้าน หวังช่วยลดแพร่ระบาด ‘โควิด-19’

“คมนาคม” เตรียมออกประกาศให้ “ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-พนักงานราชการ” สังกัดสำนักปลัดฯ ทำงานที่บ้าน หวังช่วยลดการแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” พร้อมสั่งสแตนบายให้พร้อมหากมีภารกิจจำเป็น คาด “ชัยวัฒน์” ลงนามและมีผลบังคับใช้ภายในพรุ่งนี้หรือ 24 มี.ค.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เตรียมลงนามออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการให้ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการออกประกาศฯ ภายในวันพรุ่งนี้ (23 มี.ค. 2563) หรือวันที่ 24 มี.ค.นี้ และมีผลบังคับใช้ในทันทีที่มีการออกประกาศฯ

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว มีใจความว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะระบาดในวงกว้างขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันมิให้สถานการณ์ดังกล่าว และมิให้เกิดเป็นวิกฤติของประเทศ สอดคล้องกับมติคณะรัฐนตรี (ครม.) และมติของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดย “ปลัดกระทรวงคมนาคม” จึงออกประกาศ เพื่อกำหนดมาตรการให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัย โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัยภายใต้ 5 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  1. ให้ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัยได้ทุกวัน 
  2. กรณีมีภารกิจจำเป็น ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานได้ตลอดเวลา
  3. ผู้ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัยต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับที่ปฏิบัติที่สำนักงานโดยปกติ และต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน ตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
  4. ให้ผู้ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัยอยู่ในสถานที่พักอาศัยในขณะปฏิบัติงาน และมิให้ออกไปสถานที่ภายนอกโดยไม่จำเป็น โดยต้องปฏิบัติตนเหมือนปฏิบัติงานที่สำนักงานปกติ
  5. ในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในสถานที่พักอาศัย หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประสงค์จะลาในทุกกรณีตามที่ระเบียบกำหนด เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน เป็นต้น ให้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาในระบบลาออนไลน์

นอกจากนี้ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย และสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงให้ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบลาออนไลน์ แทนการใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย หรือมีมาตรการกำหนดเป็นอย่างอื่น