‘การรถไฟฯ’ ออก 7 มาตรการ ยกระดับป้องกัน ‘โควิด-19’ ทั้งบนขบวนรถ-สถานี

“การรถไฟฯ” ประกาศ 7 มาตรการ ยกระดับเข้มเฝ้าระวัง-ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งบนขบวนรถ-สถานี หวังสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมแนะผู้โดยสารปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจของผู้โดยสาร การรถไฟฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ติดตาม และรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีหน้าที่ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหา ประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะขั้นตอนการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ และรายงานผลการติดตามให้การรถไฟฯ ทราบเป็นประจำทุกวัน และได้ออกมาตรการในการป้องกัน ด้วยตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าว การรถไฟฯ จึงขอประกาศ 7 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

  1. มาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่สถานีรถไฟและบนขบวนรถ โดยสถานีที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากพบว่ามีอาการไข้ สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้แนะนำพบแพทย์ก่อน หากจำเป็นต้องเดินทางขอให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบ และขอให้กรอกแบบประเมินและรับรองตนเองเพื่อคัดกรองและยืนยันความปลอดภัยก่อนเดินทาง ขณะที่ สถานีที่ไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิให้สังเกตอาการผู้โดยสาร หากมีอาการต้องสงสัยข้างต้น ขอให้กรอกแบบประเมินและรับรองตนเองเพื่อคัดกรองและยืนยันความปลอดภัยก่อนเดินทาง พร้อมทั้งสังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเดินทาง หากมีอาการต้องสงสัยข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถทำการแยกผู้โดยสารพร้อมแจ้งศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟฯ และประสานหน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้เคียงก่อนถึงปลายทางตามตั๋วโดยสาร
  2. มาตรการในการให้บริการบนขบวนรถ โดยพนักงานผู้ให้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือถุงมือยาง ในการบริการบนขบวนรถ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร ห้องน้ำ ห้องสุขา ระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการเดินทาง
  3. มาตรการในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่สถานีรถไฟ ได้ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวจุดสัมผัสในบริเวณสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ ทุก 2 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่มากขึ้น ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น รวมถึงทำความสะอาดหนัก (Big Cleaning) และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณอาคารสถานีชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา ทุก 3 วัน พร้อมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน ทุก 1 ชั่วโมง เช่น ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับ/ลูกบิด/ปุ่มกดปิด-เปิดประตู เป็นต้น
  4. มาตรการจัดเตรียมขบวนรถและทำความสะอาดภายในขบวนรถ โดยการทำความสะอาดขบวนรถโดยสารทุกเที่ยวที่ให้บริการ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวบันได ที่จับบริเวณประตู ราวจับในรถโดยสาร เบาะที่นั่ง/นอน พนักพิง ที่เท้าแขน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด รวมถึงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณตู้โดยสาร ห้องน้ำ ห้องสุขา ทุกเที่ยวที่ทำขบวนออกจากสถานีต้นทาง
  5. มาตรการการให้บริการอาหารบนขบวนรถนั้น พนักงานบริการสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ในการให้บริการอาหารบนขบวนรถ ให้บริการโดยไม่ให้ผู้โดยสารจับต้องเครื่องมือ อุปกรณ์บริการอาหาร รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะทานอาหารร่วมกัน
  6. มาตรการรับส่งห่อวัตถุและสัมภาระ ให้ตรวจสอบความสะอาดของห่อวัตถุและสัมภาระ เช่น  ความชื้นหรือคราบน้ำ กล่องหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นมาตรฐาน มีสิ่งสกปรก เป็นต้น หลีกเลี่ยงการส่งห่อวัตถุและสัมภาระที่มีความเสี่ยง โดยทำความสะอาดบริเวณที่จัดเก็บห่อวัตถุและสัมภาระ ทุกๆ วัน และเพิ่มความถี่มากขึ้นในช่วงที่มีห่อวัตถุและสัมภาระ จำนวนมาก
  7. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงานสถานีและบนขบวนรถ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ ในขณะทำงาน ทั้งนี้ หลังจากปฏิบัติงานต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือทุกครั้ง รวมถึงเผยแพร่ความรู้ให้พนักงานเรื่อง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส เช่น การติดต่อ อาการ คำแนะนำในการป้องกันตนเอง เป็นต้น และให้ทำการตรวจสุขภาพหากปรากฏว่ามีอาการต้องสงสัยตามความเห็นแพทย์ ให้หยุดการทำงานเพื่อรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารให้ถูกสุขลักษณะ และเกิดความสะอาด ปลอดภัยสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับและแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาด ทั้งนี้หากพบผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือบนขบวนรถ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี หรือ ศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-5379198 ทันที