บอร์ด TG มีมติตั้ง ‘จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล’ นั่งรักษาการ ‘ดีดีการบินไทย’ มีผล 23 มี.ค.นี้ ลุยเดินหน้าแผนฟื้นฟู-แก้ปัญหาโควิด-19 พร้อมไม่รับค่าตอบแทน

“บอร์ดการบินไทย” แต่งตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” รองปลัดคลัง นั่งรักษาการ “ดีดี การบินไทย” มีผล 23 มี.ค. นี้ พร้อมลุยงานตามแผนฟื้นฟูฯ รับมาตรการโควิด-19 ฟุ้ง! ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รับค่าตอบแทน

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) การบินไทย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมดังกล่าว มีมติแต่งตั้งให้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

สำหรับนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแองเกอโลสเตท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 52 (วปอ. 52) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9) สถาบันวิทยาการพลังงาน

นอกจากนี้ นายจักรกฤศฏิ์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง และรองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ

ขณะเดียวกัน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ยินดีปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ และจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยจะเข้ามากำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู ควบคู่ไปกับแผนรับมือและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ยังมีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไว้ตั้งแต่ระดับที่มีผลกระทบน้อยไปถึงผลกระทบมากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทขอให้ผู้โดยสาร พันธมิตร คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้