‘ขนส่งฯ’ แนะผู้โดยสาร-ผู้ประกอบการขนส่ง แนวทางปฏิบัติป้องกัน COVID-19 หวังสร้างความปลอดภัย-ความเชื่อมั่น

“กรมการขนส่งทางบก” แนะนำการปฏิบัติให้ผู้โดยสาร-ผู้ประกอบการขนส่ง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เน้นย้ำความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นผู้โดยสารใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารทุกประเภท

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารทุกประเภท โดยข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือสถานที่ที่มีคนหนาแน่น เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปากตาและจมูกซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรคได้ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่น ขณะเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

ขณะเดียวกัน ในส่วนข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในรถและภายในสถานีขนส่ง เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง ราวจับบันได/บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องน้ำ เป็นต้น ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงานในพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า-ออกสถานี ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร กำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองรายวันก่อนปฏิบัติงานทุกวัน หากมีเจ้าหน้าที่ที่มีอาการป่วย หรือมีไข้สูง ให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบ เหนื่อย จะต้องให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และติดต่อกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนำการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้โดยสารและผู้ประกอบการขนส่งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จอ LED เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีขนส่งและสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับการติดต่อราชการ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้ามาติดต่อราชการภายในอาคาร และทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ แอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ