กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิตออกมาตรการรับมือ COVID-19 เพื่อลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

นางทิพาพันธ์เฟื่องปัญญาประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน บริษัทจึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกัน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโนยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกอบด้วย

บริษัทจะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 โดยขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม ทั้งนี้หากกรมธรรม์ดังกล่าวถูกนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันอัตโนมัติ ลูกค้ายังคงได้รับจดหมายแจ้งสถานะกรมธรรม์ตามปกติ*

บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุสัญญากรณีกรมธรรม์สิ้นผลบังคับระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เอาประกัน พนักงาน ฝ่ายขาย ตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จึงดำเนินนโยบายเชิงป้องกัน โดยบรรจุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติตัวของผู้บริหาร พนักงานสำนักงานใหญ่-สาขา และบุคลากรฝ่ายขาย และการคัดกรองบุคคลเข้าภายในอาคาร

นางทิพาพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพของบริษัทฯที่ต้องการเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากไวรัสโคโรนาสามารถได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยอีกทั้งมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมกรณีติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นค่าชดเชยรายวันวันละ 1,250 บาทนานสูงสุดไม่เกิน 20 วันและในกรณีเสียชีวิตบริษัทฯมอบผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาทตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 2 เมษายนพ.ศ. 2563”

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นสนับสนุน อยู่เคียงข้างทุกช่วงชีวิต พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดแก่ลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการให้โอกาสลูกค้าทุกท่านได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา ทั้งนี้หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร1159ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ *ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ไม่สามารถกลับสถานะกรมธรรม์ได้