‘เจ้าท่าฯ’ ออกประกาศคุมเข้มเรือล่องเข้าน่านน้ำไทย หวังสกัด ‘โควิด-19’ ให้อยู่หมัด!

“กรมเจ้าท่า” ออกประกาศคุมเข้มเรือเข้าน่านน้ำไทย สกัด “โควิด-19” สั่งกักตัวคนบนเรือล่องมาจาก 6 พื้นที่เสี่ยงตามรัฐบาลไทยกำหนด พร้อมให้โชว์ใบรับรองสุขภาพก่อนเข้า-ออก อย่างน้อย 24 ชม. ลั่น! หากฝ่าฝืนกฎหมายไทยต้องระวังโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคม เข้มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล่าสุด วันนี้ (9 มี.ค. 2563) กรมเจ้าท่า (จท.) ได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงนามโดยนายวิทยา ยาม่วง อธิบดี จท.

สำหรับประกาศดังกล่าว มีใจความว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ.2563 กำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักร ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคของประเทศ อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงประกาศแนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ท้องที่ดังกล่าว นายเรือ คนประจำเรือ ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือที่เดินทางมาจากท้องที่นั้น ต้องได้รับการกักตัว และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างอื่นตามที่รัฐบาลกำหนด

2.กรณีการเข้ามาของเรือเดินระหว่างประเทศที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 6 พื้นที่ และเมืองท่าหรือประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศแก้ไขเพิ่มเติม มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาประเทศไทย นายเรือ หรือตัวแทนเรือจะต้องส่งเอกสารให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ก่อนเรือเข้ามาในช่องทางเข้าออกประเทศอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ได้แก่ ใบสำแดงสุขภาพของคนในเรือ รวมถึงรายชื่อ 10 เมืองท่าที่ผ่านมา บัญชีรายชื่อลูกเรือ และผู้โดยสารในเรือ ผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 7 วันล่าสุด 

ขณะเดียวกัน ให้นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้ทำการในเรือ และผู้โดยสาร เรื่อง โรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคนประจำเรือและผู้โดยสารเป็นการประจำ หากพบว่ามีความผิดปกติ มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้คัดแยกผู้ป่วยและฝ้าระวังอาการ และหากสามารถกระทำได้ ให้น้ำตัวส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อทำการตรวจอาการผิดปกติดังกล่าวทันที พร้อมทั้งให้นายเรือจัดให้มีการคัดกรองผู้ปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 บุคคลที่อยู่บนเรือ หากพบหรือสงสัยว่ามีการติดเชื้อ ให้คัดแยกตัวไมให้ปะปนกับผู้อื่น และแจ้งด่านควบคุมโรค

นอกจากนี้ เมื่อพบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บนเรือนั้น ให้เรือทอดสมอตามจุดตำบลที่ทอดสมอสำหรับการกักกันโรคและคัดกรองโรค ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตำบลที่พนักงานแพทย์เห็นสมควร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

3.ให้ผู้ประกอบการเรือ เจ้าของเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ดำเนินการให้เป็นไปตามหมวดที่ 5 ข้อบังคับสำหรับการป้องกันโรคภยันตราย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท