‘คมนาคม’ รับมือ ‘ผีน้อย’ กลับไทย เข้มผู้โดยสารจาก 2 เมือง ‘แทกู-คย็องซังเหนือ’ ต้องโดนกักตัว 14 วันในพื้นที่รัฐกำหนด สกัด ‘โควิด-19’

“คมนาคม” เตรียมรับมือ “ผีน้อย” กลับไทย สั่ง ทอท. เข้มมาตรการคัดกรอง สกัด “โควิด-19” จัดรถตู้-รถทัวร์สแตนบายรอส่งกลับภูมิลำเนา พร้อมคุมผู้โดยสารจาก 2 เมือง “แทกู-คย็องซังเหนือ” ต้องโดนกักตัว 14 วันในพื้นที่รัฐกำหนด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า กระทรวงคมนาคมได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการเตรียมการรองรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้จัดหลุมจอดแยก ณ ท่าอากาศยานที่เที่ยวบินมาจากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้ผู้โดยสารขาเข้า ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ณ ด่านควบคุมโรค ในบริเวณที่จัดไว้สาหรับเป็นพื้นที่คัดกรอง ซึ่ง ทอท. ได้จัดเครื่อง Thermoscan เพื่อคัดกรองผู้โดยสาร 3 จุด คือ บริเวณหน้า Gate, หน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และด่านศุลกากร

ทั้งนี้ กรณีพบผู้โดยสารมีอาการป่วย มีไข้ สธ. จะดำเนินการต่อผู้ป่วยตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ สธ. กำหนด ในส่วนกรณีผู้โดยสารไม่มีอาการป่วย ไม่มีไข้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จะจัดรถส่งผู้โดยสารกลับภูมิลำเนา เมื่อถึงภูมิลำเนา จะมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย (มท.) หาพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อกักกันตัวและเฝ้าระวัง 14 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมาจาก 2 เมือง ประกอบด้วย 1.แทกู และ 2.คย็องซังเหนือนั้น จะต้องถูกกักกันให้พักอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด เป็นเวลา 14 วัน

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ทอท. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น ตม. ด่านควบคุมโรค โดยการใช้ประโยชน์จากระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในการเชื่อมข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อที่จะทำให้ระบบการคัดกรองมีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปฏิบัติหน้าในแต่ละวัน สธ. อาจนำข้อมูลจากระบบ APPS อาทิ ชื่อ-สกุล สนามบินต้นทาง สนามบินที่แวะเปลี่ยนเครื่อง หมายเลขที่นั่งของผู้โดยสาร หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลที่ติดต่อกับผู้โดยสาร ซึ่งข้อมูลดังกล่าว มีอยู่ในระบบ APPS และระบบ Passenger Name Record (PNR) มาใช้ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาด และการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเสนอในที่ประชุมโดยการให้กักตัวผู้ที่จะเดินทางกลับไว้ที่เกาหลี เป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 ในประเทศไทย แต่ยอมรับว่าในเรื่องนี้ มีความเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแรงงานดังกล่าว เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งเกาหลีต้องการส่งกลับไทยทันที ขณะเดียวกัน เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนั้น ในกรณีผู้โดยสารที่ไม่มีอาการป่วยนั้น ขบ. และ บขส. จะจัดรถเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาในระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก