‘ศักดิ์สยาม’ เผยพบ 2 คนไทยบินกลับจากเกาหลี เข้าข่ายเผ้าระวัง ‘COVID-19’ ด้าน ‘ปลัด คค.’ ร่อนหนังสือเวียน สั่งหน่วยงานเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

“ศักดิ์สยาม” เผยพบ 2 คนไทยบินกลับจาก “เกาหลี” เข้าข่ายเฝ้าระวัง “COVID-19” ด้าน “ปลัดคมนาคม” ร่อนหนังสือเวียนถึงหน่วยงานในสังกัดฯ สั่งเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ Coronavirus Disease Starting in 2019 (Covid-19) ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้รายงานผลการคัดกรองผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ทําการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก และผู้โดยสารภายในประเทศขาออก จํานวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 104,658 คน พบผู้โดยสารและลูกเรือที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง จํานวน 2 ราย ดังนี้

  1. ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยเพศชาย อายุ 33 ปี คนไทยเดินทางมาจากเมือง BUSAN ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบิน ZE921 มีอาการ 1 วันก่อนมามีไข้ เจ็บคอ ส่งต่อแพทย์ประจําด่านควบคุมโรคมีความเห็นสงสัยโรคติดเชื้อ COVID-19 นําส่งโรงพยาบาลบางบ่อ
  2. ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบเด็กชาย อายุ 5 ปี ชาวไทยเดินทางมาจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยสายการบิน T’Way Air ด้วยเที่ยวบิน TW101 มีไข้ 38.8 C ส่งต่อแพทย์ประจํา ด่านควบคุมโรคมีความเห็นสงสัยโรคติดเชื้อ COVID-19 นําส่งโรงพยาบาลบางพลี

ด้านรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในหนังสือเวียน ส่งถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) และสำนักเลขานุการรัฐมนตรีฯ (สรค.) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 

ทั้งนี้ หนังสือเวียนดังกล่าว มีใจความว่า ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เลื่อนหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
  2. กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
  3. กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณี และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว