‘ศักดิ์สยาม’ บินตรงแดนกิมจิ ลงนามความร่วมมือคมนาคมทางถนน ‘ไทย-เกาหลี’ พร้อมรับผลทดสอบ ‘แผ่นยางพาราครอบแบริเออร์’

“ศักดิ์สยาม” บินตรงแดนกิมจิ ลงนาม MOC ร่วมมือคมนาคมทางถนน “ไทย-เกาหลี” หาทางแก้จราจรเมืองกรุงฯ-ทางด่วนใต้ดิน-มอเตอร์เวย์ พ่วงรับผลทดสอบแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ก.พ. 2563) กระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC) ด้านการขนส่งทางถนน กับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOL) โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ กระทรวงคมนาคม ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนน ระหว่างไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับสาระสำคัญของ MOC ดังกล่าวนั้น เป็นการพัฒนาแผนงานและโครงการด้านการขนส่งทางถนน ที่ฝ่ายไทยและฝ่ายเกาหลีมีความสนใจร่วมกัน โดยเป็นกลไกที่จะช่วยส่งเสริมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของคมนาคม เพื่อเพิ่มศักยภาพโครงข่ายและระบบการขนส่งทางถนนของประเทศไทย

ในส่วนของขอบเขตความร่วมมือนั้น ครอบคลุมถึงโครงการ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 2.ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 3.โครงการทางด่วนใต้ดิน 4.โครงการพัฒนาจุดพักรถ (Rest Area) 5.ระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับการขนส่งทางถนน และ 6.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รวมถึงอาจพิจารณาขอบเขตความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน

ขณะที่รูปแบบของความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และการวิจัย 2.การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือทางวิชาการในขั้นตอนเตรียมการโครงการ 3.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 4.การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ 5.การจัดประชุมกิจกรรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมรูปแบบอื่นๆ 6.โครงการฝึกอบรมต่างๆ 7.โครงการนำร่อง และ 8.การส่งเสริมการร่วมลงทุนจากภาคเอกชน นอกจากนี้ อาจพิจารณารูปแบบความร่วมมืออื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมกัน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของคณะผู้แทนกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีในการสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่เดิม การผลักดันความร่วมมือข้อริเริ่มใหม่ด้านการขนส่งทางถนน (บันทึกความร่วมมือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ ยังมีการหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ฝ่ายเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับการดำเนินงาน และภารกิจของรัฐบาลไทย อาทิ 1.ด้านการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งทางถนน 2.การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมความปลอตภัย (การทดสอบมาตรฐานรับแรงกระแทกด้วยแผ่นยางพาราครอบแบริเออร์) และ 3.การบริหารจุดพักรถพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างผสมผสานตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์